חסימת פקס "זבל"

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרות פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת).

  2. העבר את Block No Name Fax (חסימת פקסים ללא שם) למצב On (מופעל).