שינוי רזולוציית הפקס

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע באפשרות Fax (פקס) ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.

  3. גע ב-Resolution (רזולוציה), ולאחר מכן כוונן את ההגדרה.

  4. שגר את הפקס.