ניקוי חלקי המדפסת

ניקוי המדפסת

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות בעת ניקוי החלק החיצוני של המדפסת, נתק את כבל החשמל מהשקע בקיר ונתק את כל הכבלים מהמדפסת לפני שתמשיך.

הערות:

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.

 2. הסר את הנייר מתוך הסל הסטנדרטי ומהמזין הרב-תכליתי.

 3. הסר כל אבק, מוך או פיסות נייר סביב המדפסת באמצעות מברשת רכה או שואב אבק.

 4. נקה את חלקה החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים.

  הערות:

  • אל תשתמש בחומרי ניקוי ביתיים או דטרגנטים, היות שהם עלולים לפגום בגימור של המדפסת.
  • ודא שכל אזורי המדפסת יבשים לאחר הניקוי.
 5. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ואז הדלק את המדפסת.

  סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

ניקוי הסורק

 1. פתח את מכסה הסורק.

 2. נקה את האזורים הבאים באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים:

  • זכוכית של ה- ADF

  • משטח הסריקה של מזין המסמכים האוטומטי

  • משטח הזכוכית של הסורק

  • משטח הזכוכית של הסורק

 3. סגור את מכסה הסורק.

ניקוי עדשת ראש ההדפסה

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. נקה את עדשת ראש ההדפסה באמצעות מנקה ראש ההדפסה.

 4. הכנס את המנקה בחזרה למקומו.

 5. הכנס את בקבוק פסולת הטונר ואז סגור את הדלת.

ריקון קופסת המחורר

 1. פתח דלת H.

 2. הסר ורוקן את קופסת המחורר.

 3. התקן שוב את קופסת המחורר.

 4. סגור את הדלת.