הגדרת משימות חסויות

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Confidential Print Setup (הגדרת הדפסה חסויה)

 2. קבע את תצורת ההגדרות.

  השתמש ב:

  כדי

  מקס קוד PIN שגוי

  הגדרת מספר הפעמים שבהן ניתן להזין PIN לא חוקי.

  הערה: לאחר הגעה למגבלה, משימות ההדפסה עבור שם משתמש זה נמחקות.

  Confidential Job Expiration (תפוגת משימה חסויה)

  הגדרת מועד התפוגה למשימות הדפסה של מסמכים חסויים.

  הערה: משימות חסויות מוחזקות יישמרו במדפסת עד שישוחררו או יימחקו ידנית.

  Repeat Job Expiration (תפוגת משימה חוזרת)

  הגדרת מועד התפוגה למשימות הדפסה חוזרות.

  הערה: משימות מוחזקות חוזרות מאוחסנות בזיכרון המדפסת לצורך הדפסה מחדש.

  Verify Job Expiration (אימות תפוגת משימה)

  הגדרת מועד התפוגה שבו המדפסת תדפיס עותק לפני הדפסת שאר העותקים.

  הערה: משימות אימות מדפיסות עותק אחד כדי לבדוק אם הוא עומד בדרישות לפני הדפסת העותקים הנותרים.

  Reserve Job Expiration (תפוגת משימה שמורה)

  הגדרת מועד התפוגה שבו המדפסת תאחסן משימות הדפסה.

  הערה: משימות שמורות מופסקות נמחקות אוטומטית לאחר ההדפסה.

  Require All Jobs to be Held (דרוש שמירה של כל המשימות)

  הגדרת המדפסת לשמור את כל משימות ההדפסה.

  Keep duplicate documents (שמור מסמכים כפולים)

  הגדרת המדפסת להדפסת כל המסמכים שלהם אותו שם קובץ.