הגדרת התצורה של שרת ה-SMTP לשימוש בדוא"ל

מלוח הבקרה

  1. בלוח הבקרה גע ב-Settings (הגדרות) > E-mail (דוא"ל) > E-mail Setup (הגדרות דוא"ל).

  2. קבע את תצורת ההגדרות.

מתוך Embedded Web Server

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Settings (הגדרות) > E-mail (דוא"ל).

  3. במקטע E-mail Setup (הגדרות דוא"ל), קבע את תצורת ההגדרות.

  4. לחץ על Save (שמור).