הגדרת המדפסת כפקס

הערות:

אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בכבלים או במדפסת באזור המוצג במהלך פעולת שליחה או קבלה של פקס.
מיקום יציאת הפקס בחלקה האחורי של המדפסת

הגדרת התצורה של שרת ה-SMTP לשימוש בפקס

מלוח הבקרה
 1. בלוח הבקרה גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Server Setup (הגדרת שרת פקס) > Fax Server E-mail Settings (הגדרות דוא"ל שרת פקס).

 2. קבע את תצורת ההגדרות.

  הערה: כדי להשתמש בהגדרת שרת ה-SMTP לדוא"ל, הפוך את האפשרות Use E-mail SMTP Server (השתמש בשרת SMTP לדוא"ל) לזמינה.
מתוך Embedded Web Server
 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Server Setup (הגדרת שרת פקס).

 3. במקטע Fax Server E-mail Settings (הגדרות דוא"ל שרת פקס), קבע את תצורת ההגדרות.

  הערה: כדי להשתמש בהגדרת שרת ה-SMTP לדוא"ל, הפוך את האפשרות Use E-mail SMTP Server (השתמש בשרת SMTP לדוא"ל) לזמינה.
 4. לחץ על Save (שמור).

הגדרת פקס באמצעות קו טלפון רגיל

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

הגדרה 1: המדפסת מחוברת לקו פקס ייעודי

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

הגדרה 2: המדפסת חולקת את הקו עם משיבון

הערה: אם אתה רשום לשירות צלצול מובחן, ודא שאתה מגדיר את דפוס הצלצול הנכון עבור המדפסת. אם לא תעשה זאת, המדפסת לא תקבל את הפקסים גם אם הגדרת אותה לקבלת פקסים אוטומטית.

מחוברת לאותו שקע טלפון בקיר

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

 3. חבר את המשיבון ליציאת הטלפון של המדפסת.

מחוברת לשקעי טלפון נפרדים בקיר

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

הערות:

הגדרה 3: המדפסת חולקת את הקו עם טלפון המנוי לשירות תא קולי

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

 3. חבר את הטלפון ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערות:

הגדרת פקס באמצעות קו מנוי דיגיטלי

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

קו מנוי דיגיטלי (DSL) מפצל את קו הטלפון הרגיל לשני ערוצים: קול ואינטרנט. אותות טלפון ופקס עוברים דרך ערוץ השמע ואותות אינטרנט עוברים דרך הערוץ האחר.

כדי למזער הפרעות בין שני ערוצים, בקש מסנן DSL מספק ה-DSL שלך.

 1. חבר את יציאת הקו של מסנן ה-DSL לשקע בקיר.

 2. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 3. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאת הטלפון במסנן ה-DSL.

הערה: כדי לחבר טלפון למדפסת, הסר כל תקע מתאם מותקן מיציאת הטלפון של המדפסת ולאחר מכן חבר את הטלפון.

הגדרת פקס באמצעות שירות טלפון VoIP

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.
 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאה בעלת הסימון Phone Line 1 (קו טלפון 1) או Phone Port (יציאת טלפון) במתאם ה-VoIP.

  הערה: היציאה בעלת הסימון Phone Line 2 (קו טלפון 2) או Fax Port (יציאת פקס) אינה תמיד פעילה. ספקי VoIP עשויים לגבות תשלום נוסף על הפעלת יציאת הטלפון השנייה.
 3. חבר את הטלפון ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערות:

הגדרת פקס באמצעות חיבור מודם כבלים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

הגדרה 1: המדפסת מחוברת ישירות למודם כבלים

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל ליציאה המסומנת Phone Line 1 (קו טלפון 1) או Phone Port (יציאת טלפון) במודם הכבלים.

 3. חבר את הטלפון האנלוגי שברשותך ליציאת הטלפון של המדפסת.

הערה: כדי לבדוק אם יציאת הטלפון במודם הכבלים פעילה, חבר טלפון אנלוגי ואז האזן לצליל החיוג.

הגדרה 2: המדפסת מחוברת לשקע בקיר; מודם כבלים מחובר במקום אחר

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל לשקע טלפון אנלוגי פעיל בקיר.

 3. חבר את הטלפון האנלוגי שברשותך ליציאת הטלפון של המדפסת.

הגדרת פקס בארצות או באזורים בעלי שקעי ותקעי טלפון שונים

סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.
סמל אזהרה מסכנת שוק זהירות—סכנת שוק: כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

שקע הקיר הסטנדרטי שמשמש ברוב המדינות או האזורים הוא RJ11. אם השקע בקיר או הציוד במתקן שלך אינו תואם לסוג זה של חיבור, השתמש במתאם טלפון. ייתכן שהמתאם המתאים למדינה או לאזור שלך לא ייכלל עם המדפסת ושתצטרך לרכוש אותו בנפרד.

עשוי להיות מחבר מתאם המתוקן ביציאת הטלפון של המדפסת. אל תוציא את תקע המתאם מיציאת הטלפון של המדפסת אם אתה מתחבר למערכת טלפון בחיבור טורי או בחיבור קסקדה.

שם רכיב

מק"ט

תקע מתאם של Lexmark

40X8519


חיבור המדפסת לשקע בקיר שאינו מסוג RJ11

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל למתאם RJ11 ולאחר מכן חבר את המתאם לשקע שבקיר.

 3. אם ברצונך לחבר התקן אחר עם מחבר שאינו מסוג RJ11 לאותו שקע בקיר, חבר אותו ישירות למתאם הטלפון.

חיבור המדפסת לשקע בקיר בגרמניה

בגרמניה, לשקע בקיר יש שני סוגי יציאות. יציאות N מיועדות למכשירי פקס, מודמים ומשיבונים. יציאת F מיועדת לטלפונים. חבר את המדפסת לאחת מיציאות ה-N.

 1. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת.

 2. חבר את הקצה השני של הכבל למתאם RJ11 ולאחר מכן חבר את המתאם ליציאת N.

 3. אם ברצונך לחבר טלפון ומשיבון לאותו שקע בקיר, חבר את ההתקנים כפי שמוצג.

חיבור לשירות צלצול מובחן

עם שירות צלצול מובחן יכולים להיות לך כמה מספרי טלפון בקו טלפון אחד. לכל אחד ממספרי הטלפון מוקצית תבנית צלצול שונה.

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת) > Answer On (מענה ב:).

 2. בחר תבנית צלצול.

הגדרת התאריך והשעה של הפקס

 1. במסך הבית, גע באפשרות Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות) > Date and Time (תאריך ושעה) > Configure (הגדרה).

 2. קבע את תצורת ההגדרות.

הגדרת שעון קיץ

 1. במסך הבית, גע באפשרות Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Preferences (העדפות) > Date and Time (תאריך ושעה) > Configure (הגדרה).

 2. בתפריט Time Zone (אזור זמן) בחר (UTC+user) Custom (התאמה אישית (UTC+משתמש)).

 3. קבע את תצורת ההגדרות.