עבודה ברשת

הערה: רכוש MarkNetTM שרת הדפסה אלחוטית N8370 לפני הגדרת המדפסת ברשת אלחוטית. לקבלת מידע על התקנת שרת ההדפסה האלחוטית עיין בגיליון ההגדרה הנלווה לאפשרות.

חיבור המדפסת לרשת Wi-Fi

ודא שההגדרה של האפשרות Active Adapter (מתאם פעיל) היא Auto (אוטומטי). במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Network Overview (סדירת רשת) > Active Adapter (מתאם פעיל).

באמצעות לוח הבקרה
 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (תקשורת אלחוטית) > Setup On Printer Panel (הגדרה בלוח המדפסת) > Choose Network (בחירת רשת).

 2. בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

 3. הערה: עבור דגמי מדפסות המוכנים לרשת Wi-Fi, תופיע הנחיה להגדרת רשת Wi-Fi במהלך ההגדרה הראשונית.
שימוש ב-Lexmark Mobile Assistant
 1. בתלות בהתקן הנייד שלך, הורד את אפליקציית Lexmark Mobile Assistant מחנות Google Play או מהחנות המקוונת App Store.

 2. במסך הבית של המדפסת גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (תקשורת אלחוטית) > Setup Using Mobile App (הגדרה באמצעות יישום להתקנים ניידים) > Printer ID (מזהה המדפסת).

 3. הפעל את האפליקציה דרך ההתקן הנייד ואשר את תנאי השימוש.

  הערה: במידת הצורך תן הרשאות.
 4. הקש על Connect to Printer (התחברות למדפסת) > Go to Wi-Fi Settings (עבור להגדרות Wi-Fi).

 5. חבר את ההתקן הנייד שלך לרשת האלחוטית של המדפסת.

 6. חזור ליישום ולאחר מכן הקש על Setup Wi-Fi Connection (הגדרת חיבור Wi-Fi)

 7. בחר רשת Wi-Fi והקלד את סיסמת הרשת.

 8. הקש על Done (בוצע).

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות Wi-Fi Protected Setup ‏(WPS)

לפני שתתחיל ודא כי:

שימוש בשיטת לחיצת לחצן
 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (תקשורת אלחוטית) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (שיטת Start Push Button).

 2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

שימוש בשיטת מספר הזיהוי האישי (PIN)
 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Wireless (תקשורת אלחוטית) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (שיטת התחלה עם PIN).

 2. העתק את קוד ה-WPS PIN המורכב מ-8 ספרות.

 3. פתח דפדפן אינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של נקודת הגישה בשדה הכתובת.

  הערות:

  • כדי לדעת מהי כתובת ה-IP עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 4. גש להגדרות WPS: למידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה.

 5. הזן את קוד ה-PIN המורכב מ-8 ספרות ולאחר מכן שמור את השינויים.

חיבור התקן נייד למדפסת

לפני חיבור ההתקן הנייד הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

חיבור באמצעות Wi-Fi Direct
 1. עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).

 2. הפעל את ה-Wi-Fi ולאחר מכן הקש על Wi-Fi Direct.

 3. בחר את ה-SSID של המדפסת.

 4. אשר את החיבור בלוח הבקרה של המדפסת.

חיבור באמצעות Wi-Fi
 1. עבור בהתקן הנייד לתפריט settings (הגדרות).

 2. הקש על Wi-Fi ואז בחר את המדפסת.

  הערה: המחרוזת DIRECT-xy (שבה x ו-y הם שני תווים אקראיים) מתווספת לפני ה-SSID.
 3. הזן את ה-PSK.

  הערה: ה-PSK הוא הסיסמה.

הערות:

שינוי הגדרות היציאה של המדפסת אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

למשתמשי Windows
 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

 3. הגדר את היציאה מהרשימה.

 4. עדכן את כתובת IP.

 5. החל את השינויים

למשתמשי Macintosh
 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + > IP.

 2. הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

 3. החל את השינויים

ביטול הפעלת רשת ה-Wi-Fi

 1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Network/Ports (רשת/יציאות) > Network Overview (סדירת רשת) > Active Adapter (מתאם פעיל) > Standard Network (רשת רגילה).

 2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.