העתקה על שני צידי הנייר

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, גע באפשרויות Copy (העתקה) > Paper Setup (הגדרות נייר).

  3. התאם את ההגדרות.

  4. העתק את המסמך.