העתקה על נייר מכתבים

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. בדף הבית גע ב-Copy (העתקה) > Copy From (העתק מ-) > ובחר את גודל המסמך המקורי.

  3. גע ב-Copy To (העתק אל), ואז בחר את מקור הנייר שכולל את נייר המכתבים.

    אם טענת את נייר המכתבים במזין הרב-תכליתי, אחר-כך נווט אל:

    Copy To (העתק אל) > Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי) > בחר גודל נייר > Letterhead (נייר מכתבים)

  4. העתק את המסמך.