E-mail (דוא"ל)

E-mail Setup (הגדרת דואר אלקטרוני)

פריט בתפריט

תיאור

Primary SMTP Gateway (שער SMTP ראשי)

הקלדת כתובת ה-IP או שם המארח של שרת SMTP לשליחת דוא"ל.

יציאת שער SMTP ראשי

1-65535 (25*)

הזנת מספר היציאה של שרת ה-SMTP הראשי.

Secondary SMTP Gateway (שער SMTP משני)

הקלדת כתובת ה-IP או שם המארח של שרת ה-SMTP המשני או המשמש כגיבוי.

יציאת שער SMTP משני

1-65535 (25*)

הזנת מספר יציאת השרת של שרת ה-SMTP המשני או המשמש כגיבוי.

פסק זמן SMTP

5-30 שניות (30*)

הגדר את הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תפסיק את פעולתה כאשר שרת ה-SMTP לא מגיב.

Reply Address (כתובת לתשובה)

ציין כתובת לתשובה בדוא"ל.

Always use SMTP default Reply Address (השתמש תמיד בכתובת לתשובה שנקבעה כברירת מחדל ב-SMTP)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

השתמש תמיד בכתובת לתשובה שנקבעה כברירת מחדל בשרת SMTP.

שימוש ב- SSL/TLS

Disabled (מבוטל)*

משא ומתן

נדרש

ציין אם לשלוח דוא"ל באמצעות קישור מוצפן.

Require Trusted Certificate (דרוש אישור מהימן)

Off (כבוי)

On (פועל)*

דרוש אישור מהימן בעת גישה לשרת ה-SMTP.

אימות שרת SMTP

No authentication required (לא נדרש אימות)*

Login / Plain (כניסה/רגיל)

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

הגדרת סוג האימות לגישה לשרת ה-SMTP.

דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן

None (ללא)*

השתמש באישורי SMTP של ההתקן

ציין אם האישורים נדרשים עבור דוא"ל שמופעל על-ידי ההתקן.

דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש

None (ללא)*

השתמש באישורי SMTP של ההתקן

השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה

השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה

בקש מהמשתמש

ציין אם האישורים נדרשים עבור דוא"ל שמופעל על-ידי המשתמש.

Use Active Directory Device Credentials (השתמש באישורי התקן של Active Directory)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

ציין אם האישורים נדרשים עבור דוא"ל שמופעל על-ידי המשתמש.

Device Userid

ציין את מזהה המשתמש והסיסמה לצורך התחברות לשרת ה-SMTP.

Device Password
Kerberos 5 REALM

ציין את התחום עבור פרוטוקול האימות של Kerberos 5.

NTLM Domain

ציין את שם התחום עבור פרוטוקול האבטחה NTLM.


E-mail Defaults (ברירות מחדל של דוא"ל)

פריט בתפריט

תיאור

נושא:

ציין את נושא הדוא"ל וההודעה.

Message (ההודעה):
File Name (שם קובץ)

ציון שם הקובץ עבור המסמך הסרוק.

תבנית

JPEG (‏‎.jpg)

PDF (.pdf)*

TIFF (‏‎.tif)

XPS (‏‎.xps)

TXT (‏‎.txt)

RTF (‏‎.rtf)

DOCX ‏(.docx)

ציון תבנית הקובץ של המסמך הסרוק.

Global OCR Settings

Recognized Languages (שפות מזוהות)

Auto Rotate (סיבוב אוטומטי)

Despeckle (ניקוי כתמים)

Auto Contrast Enhance (שיפור ניגודיות אוטומטי)

קביעת ההגדרות לזיהוי תווים אופטי (OCR).

הערה: פריט תפריט זה יוצג רק אם רכשת והתקנת פתרון OCR כלשהו.

הגדרות PDF

PDF Version (גרסת PDF) (1.5*)

Archival Version (גרסה ארכיונית) (A-1a*)

Highly Compressed (רמת דחיסות גבוהה) (Off (כבוי)*)

Secure (מאובטח) (Off (כבוי)*)

Archival (PDF/A) (ארכיוני (PDF/A)) (Off (כבוי)*)

קביעת התצורה של הגדרת ה-PDF של המסמך הסרוק.

הערות:

  • האפשרויות Archival Version (גרסה ארכיונית) ו-Archival (PDF/A)‎ (ארכיוני (PDF/A)) נתמכות רק כשההגדרה של PDF Version (גרסת PDF) היא 1.4.
  • האפשרות Highly Compressed (רמת דחיסה גבוהה) מופיעה רק כשמותקן כונן קשיח.
Content Type (סוג תוכן)

Text (טקסט)

Text/Photo (טקסט/תצלום)*

Photo (תצלום)

Graphics (גרפיקה)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם לסוג תוכן המסמך המקורי.

Content Source (מקור התוכן)

לייזר שחור ולבן

Color Laser (לייזר צבע)*

Inkjet (הזרקת דיו)

Photo/Film (תצלום/סרט)

Magazine (כתב-עת)

Newspaper (עיתון)

Press (עיתונות)

Other (אחר)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם למקור התוכן של המסמך המקורי.

Color (צבע)

Black and White (שחור-לבן)

אפור

Color (צבע)*

Auto (אוטומטי)

הגדרת המדפסת כך שתלכוד את תכולת הקובץ בצבע או בשחור-לבן.

Resolution (רזולוציה)

‎75 dpi

‎150 dpi*

‎200 dpi

‎300 dpi

‎400 dpi

‎600 dpi

הגדרת הרזולוציה של התמונה הסרוקה.

Darkness (כהות)

1-9 (5*)

כוונון הכהות של התמונה הסרוקה.

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

מציין את כיוון מסמך המקור.

גודל מקור

[רשימת גודלי נייר] (Mixed Sizes (גדלים מעורבים)*)

הגדרת גודל הנייר של מסמך המקור.

צדדים

Off (כבוי)*

Short Edge (לרוחב)

Long Edge (לאורך)

ציון הכיוון של המסמך המקורי כאשר סורקים משני צדי המסמך.


Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת)

פריט בתפריט

תיאור

Color Balance (איזון צבע)

Cyan (ציאן) (0*)

Magenta (מגנטה) (0*)

Yellow (צהוב) (0*)

כוונון עוצמת הצבע של גווני הציאן, המגנטה והצהוב.

Color Dropout (השמטת צבע)

Color Dropout (השמטת צבע) (None (ללא)*)

Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום) (128*)

Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק) (128*)

Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול) (128*)

ציון הצבע שיש להשמיט במהלך סריקה וכוונון הגדרת ההשמטה עבור צבע זה.

Auto Color Detect (זיהוי צבע אוטומטי)

Color Sensitivity (רגישות צבע) (5*)

Area Sensitivity (רגישות אזור) (5*)

E-mail Bit Depth (עומק סיבית דוא"ל) (‎1 bit (סיבית 1)*)

קביעת התצורה של הגדרת זיהוי צבע אוטומטי.

איכות JPEG

Best for content (מיטבי לתוכן)*

5-95

הגדרת איכות ה-JPEG של התמונה הנסרקת.

Contrast (ניגודיות)

Best for content (מיטבי לתוכן)*

0-5

ציון הניגודיות של התמונה הסרוקה.

Background Removal (הסרת רקע)

Background Detection (זיהוי רקע) (Content-based (מבוסס-תוכן)*)

Level (רמה) (0*)

הסרת צבע הרקע או רעש התמונה מהמסמך המקורי.

הערות:

  • האפשרות Content-based (מבוסס-תוכן) מסירה את צבע הרקע מהמסמך המקורי.
  • האפשרות Fixed (קבוע) מסירה רעש מתמונה.
Mirror Image (תמונת ראי)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.

Negative Image (תמונת תשליל)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.

Shadow Detail (פרט הצללה)

‎-4 עד 4 (0*)

מתאים את פרטי הצל בתמונה הסרוקה.

Scan Edge to Edge (סריקה מקצה לקצה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

סורק את המסמך המקורי מקצה לקצה.

Sharpness (חדות)

1-5 (3*)

קובע את החדות של התמונה הנסרקת.

Temperature (טמפרטורה)

‎-4 עד 4 (0*)

יוצר פלט כחול יותר או אדום יותר של המסמך המקורי.

Blank Pages (עמודים ריקים)

Blank Page Removal (הסרת דף ריק) (Remove (הסר)*)

Blank Page Sensitivity (רגישות דף ריק) (5*)

מגדיר את הרגישות של סריקות ביחס לדפים ריקים במסמך המקורי.


פקדי ניהול

פריט בתפריט

תיאור

Max E-mail size (גודל דוא"ל מקסימלי)

0-65535 (0*)

הגדרת גודל הקובץ המותר עבור כל דוא"ל.

הודעת שגיאת גודל

ציין הודעת שגיאה שהמדפסת שולחת כאשר הודעת דוא"ל חורגת מגודל הקובץ המותר לה.

הערה: ניתן להזין עד 1024 תווים.

Limit Destinations (מגבלות יעד)

הגבל שליחת דוא"ל רק לרשימה מוגדרת של שמות תחומים.

הערה: השתמש בפסיק להפרדה בין התחומים.

שלח לי העתק

Never appears (לא מופיע לעולם)*

On by default (פועל כברירת מחדל)

Off by default (כבוי כברירת מחדל)

Always On (מופעל תמיד)

שליחת עותק של הדוא"ל לעצמך.

Allow self e-mails only (אפשר שליחת דוא"ל לעצמך בלבד)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת כך שתשלח הודעות דוא"ל לעצמך בלבד.

שימוש ב-cc:‎/bcc:‎

Off (כבוי)*

On (מופעל)

אפשר שליחת עותק ועותק מוסתר בדוא"ל.

שימוש ב-TIFF מרובה עמודים

Off (כבוי)

On (פועל)*

Enable scanning of multiple TIFF images in one TIFF file.

דחיסת TIFF

JPEG

LZW*

מגדיר את סוג הדחיסה של קובצי TIFF.

Text Default (ברירת מחדל לטקסט)

5-95 (75*)

הגדרת איכות הטקסט בתוכן הנסרק.

Text/Photo Default (ברירת מחדל לטקסט/תצלום)

5-95 (75*)

הגדרת איכות הטקסט והתמונה בתוכן הנסרק.

Photo Default (ברירת מחדל לתצלום)

5-95 (50*)

הגדרת איכות התמונה של התוכן הנסרק.

Transmission Log (יומן שיגור)

Print log (הדפס יומן)*

Do Not Print Log (אל תדפיס יומן)

Print only for error (הדפס רק עבור שגיאה)

הדפסת יומן שידור עבור סריקות דוא"ל.

Log Paper Source (מקור נייר ליומן)

Tray (מגש) [x] (1*)

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

ציון מקור הנייר עבור הדפסת יומני דוא"ל.

Log Output Bin (סל פלט ליומן)

Standard Bin (סל סטנדרטי)*

סל ‏‏[x]

ציון סל הפלט עבור יומני דוא"ל מודפסים.

סריקת עבודה מותאמת אישית

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרה של המדפסת לסרוק את סדרת המסמכים הראשונה עם ההגדרות שצוינו, ולאחר מכן לסרוק את הסדרה הבאה עם אותן הגדרות או עם הגדרות שונות.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

Scan Preview (הצגה לפני סריקה)

Off (כבוי)

On (פועל)*

מראה תצוגה מקדימה של המסמך המקורי לפני הסריקה.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)

Off (כבוי)

On (פועל)*

שמירת כתובת דוא"ל כקיצור דרך.

E-mail Images Sent As (תמונות דוא"ל נשלחות בתור)

Attachment (קובץ מצורף)*

Web Link (קישור אינטרנט)

ציון האופן שבו יישלחו תמונות הנכללות בדוא"ל.

Reset E-mail Information After Sending (איפוס פרטי דוא"ל לאחר שליחה)

Off (כבוי)

On (פועל)*

איפוס השדות To (אל), Subject (נושא), Message (הודעה) ו-Filename (שם קובץ) לערכי ברירת המחדל שלהם לאחר שליחת דוא"ל.


Web Link Setup (הגדרת קישור אינטרנט)

פריט בתפריט

תיאור

שרת

ציון ההרשאות של השרת שמאחסן את התמונות הכלולות בדוא"ל.

כניסה
סיסמה
נתיב
File Name (שם קובץ)
Web Link (קישור אינטרנט)