הצפנת הדיסק הקשיח של המדפסת

תהליך זה ימחק את כל התכנים בכונן הקשיח. במידת הצורך גבה נתונים חשובים במדפסת לפני תחילת ההצפנה.

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Security (אבטחה) > Disk Encryption (הצפנת דיסק) > Start Encryption (התחל הצפנה).

  2. בצע את ההוראות שעל התצוגה.

הערות: