מחיקת זיכרון הכונן הקשיח של המדפסת

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance > (תחזוקה) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).

  2. סמן את תיבת הסימון Sanitize all information on hard disk (נקה את כל המידע בכונן הקשיח) ולאחר מכן גע באפשרות ERASE (מחק).

  3. בחר שיטה למחיקת נתונים.

  4. התחל בהפעלה.

הערה: תהליך זה עשוי להימשך החל במספר דקות ועד יותר משעה. במהלך זמן זה המדפסת לא תהיה זמינה למשימות אחרות.