מחיקת זיכרון המדפסת

כדי למחוק זיכרון נדיף או נתונים שאגורים במדפסת, כבה את המדפסת.

כדי למחוק זיכרון שאינו נדיף או הגדרות בודדות, הגדרות התקן ורשת, הגדרות אבטחה ופתרונות מוטבעים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance > (תחזוקה) Out of Service Erase (מחיקת פריטים שאינם בשימוש).

  2. סמן את תיבת הסימון Sanitize all information on nonvolatile memory (נקה את כל המידע בזיכרון הלא נדיף) ולאחר מכן גע באפשרות ERASE (מחק).

  3. בחר Start initial setup wizard (הפעל אשף הגדרה ראשונית) או Leave printer offline (השאר את המדפסת במצב לא מקוון), ולאחר מכן גע באפשרות Next (הבא).

  4. התחל בהפעלה.