קושחה

ייצוא או ייבוא קובץ תצורה

ניתן לייצא את הגדרות התצורה של המדפסת לקובץ טקסט ואחר מכן לייבא אותן כדי ליישם את ההגדרות למדפסות אחרות.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. בשרת האינטרנט המובנה, לחץ על Export Configuration (ייצוא תצורה) או על Import Configuration (ייבוא תצורה).

 3. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

 4. אם המדפסת תומכת ביישומים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על Apps (יישומים) > select the application (בחר את היישום) > Configure (הגדר).

  2. לחץ על Export (ייצוא) או Import (ייבוא).

עדכון קושחה

יישומים מסוימים מצריכים רמה מינימלית של קושחה בהתקן כדי לפעול כהלכה.

לקבלת מידע נוסף על עדכון קושחת ההתקן פנה לנציג Lexmark.

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Update Firmware (עדכון קושחה).

 3. עיין לאיתור קובץ ה-flash.

 4. לחץ על Upload (העלה).