Fax (פקס)

Fax Defaults (ברירות מחדל לפקס)

מצב פקס

פריט בתפריט

תיאור

מצב פקס

Fax (פקס)*

Fax Server (שרת פקס)

Disabled (מנוטרל)

בחירת מצב פקס.


הגדרות פקס

General Fax settings (הגדרות פקס כלליות)

פריט בתפריט

תיאור

Fax Name (שם פקס)

זיהוי מכשיר הפקס שלך.

Fax Number (מספר פקס)

זיהוי מספר הפקס שלך.

Fax ID (מזהה פקס)

Fax Name (שם פקס)

Fax Number (מספר פקס)*

יידוע נמעני הפקס על שם הפקס או מספר הפקס שלך.

Enable Manual Fax (אפשר פקס ידני)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת למצב פקס בצורה ידנית.

הערות:

 • פריט תפריט זה לא יופיע אם האפשרות Fax Transport (העברת פקס) מוגדרת כ-T.38.
 • פריט תפריט זה מצריך מפצל קו ושפופרת טלפון.
 • השתמש בקו טלפון רגיל למענה על משימת פקס נכנסת ולחיוג של מספר פקס.
 • כדי לעבור ישירות אל פונקציית הפקס הידני, גע במקשים # ו-0 במקלדת.
Memory Use (שימוש בזיכרון)

All receive (רק קבלה)

Mostly receive (בעיקר קבלה)

Equal (שווה)*

Mostly send (בעיקר שיגור)

All send (רק שיגור)

הגדרת כמות זיכרון הטלפון הפנימי המוקצה לשימוש בפקס.

הערה: פריט תפריט זה מונע מצבים של חוצץ זיכרון וכשלי פקס.

Cancel Faxes (ביטול פקסים)

Allow (אפשר)*

Don't Allow (אל תאפשר)

ביטול פקסים יוצאים לפני שידורם, או ביטול פקסים נכנסים לפני סיום הדפסתם.

Fax Number Masking (מיסוך מספר פקס)

Off (כבוי)*

משמאל

מימין

ציון התבנית למיסוך מספר פקס יוצא.

Digits to mask (ספרות למיסוך)

0-58 (0*)

מציין את מספר הספרות שיש למסך במספר פקס יוצא.

אפשור איתור בחיבור קווי

Off (כבוי)

On (פועל)*

קביעה אם קו טלפון מסוים מחובר למדפסת.

הערות:

 • הזיהוי מתבצע בעת הדלקת המדפסת ולפני כל שיחה.
 • פריט תפריט זה לא יופיע אם האפשרות Fax Transport (העברת פקס) מוגדרת כ-T.38.
אפשור זיהוי קו בשקע שגוי

Off (כבוי)

On (פועל)*

קביעה אם קו טלפון מסוים מחובר ליציאה הנכונה במדפסת.

הערות:

 • הזיהוי מתבצע בעת הדלקת המדפסת ולפני כל שיחה.
 • פריט תפריט זה לא יופיע אם האפשרות Fax Transport (העברת פקס) מוגדרת כ-T.38.
אפשור תמיכה בשלוחה בשימוש

Off (כבוי)

On (פועל)*

קביעה אם קו טלפון מסוים נמצא בשימושו של התקן אחר, כגון טלפון אחר, באותו קו.

הערות:

 • פריט תפריט זה נתון תחת פיקוח רציף לאחר הדלקת המדפסת.
 • פריט תפריט זה לא יופיע אם האפשרות Fax Transport (העברת פקס) מוגדרת כ-T.38.
Optimize Fax Compatibility (אופטימיזציית תאימות פקס)

הגדרת פונקציונליות הפקס של המדפסת לתאימות אופטימלית למכשירי הפקס האחרים.

Fax Transport (העברת פקס)

Analog (אנלוגי)*

etherFAX

None (ללא)

T.38

הגדרת שיטת העברת הפקס.


Fax Send Settings (הגדרות שליחת פקס)

פריט בתפריט

תיאור

Resolution (רזולוציה)

Standard (רגילה)*

Fine (טובה)

עדינה מאד

עדינה במיוחד

הגדרת הרזולוציה של התמונה הסרוקה.

הערה: רזולוציה גבוהה יותר מאריכה את זמן שידור הפקס ומצריכה יותר זיכרון.

גודל מקור

[רשימת גודלי נייר]

ציון גודל הנייר של מסמך המקור.

הערה: בארה"ב, Letter היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

מציין את כיוון מסמך המקור.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.

צדדים

Off (כבוי)*

Short Edge (לרוחב)

Long Edge (לאורך)

ציון הכיוון של המסמך המקורי כאשר סורקים משני צדי המסמך.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בחלק מדגמי המדפסת.

Content Type (סוג תוכן)

Text (טקסט)*

Text/Photo (טקסט/תצלום)

Photo (תצלום)

Graphics (גרפיקה)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם לתוכן המסמך המקורי.

Content Source (מקור התוכן)

לייזר שחור ולבן

Color Laser (לייזר צבע)*

Inkjet (הזרקת דיו)

Photo/Film (תצלום/סרט)

Magazine (כתב-עת)

Newspaper (עיתון)

Press (עיתונות)

Other (אחר)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם לאפיון המקור של המסמך המקורי.

Darkness (כהות)

1-9 (5*)

כוונון הכהות של התמונה הסרוקה.

Behind a PABX (מאחורי PABX)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

קביעה שהמדפסת תחייג למספר פקס מבלי להמתין לזיהוי צליל החיוג.

הערה: מרכזת פרטית אוטומטית (Private Automated Branch Exchange, ‏PABX) היא רשת טלפוניה המאפשרת למספר גישה יחיד להציע מספר קווים למתקשרים חיצוניים.

Dial Mode (מצב חיוג)

Tone (צלילים)*

Pulse (מתקפים)

ציון מצב החיוג עבור פקסים נכנסים או יוצאים.


Advanced Imaging (הדמיה מתקדמת)

פריט בתפריט

תיאור

Color Balance (איזון צבע)

Cyan - Red (ציאן - אדום)

‎-4 עד 4 (0*)

Magenta - Green (מגנטה - ירוק)

‎-4 עד 4 (0*)

Yellow - Blue (צהוב - כחול)

‎-4 עד 4 (0*)

כוונון עוצמת הצבע במהלך סריקה.

Color Dropout (השמטת צבע)

Color Dropout (השמטת צבע) (None (ללא)*)

Default Red Threshold (סף ברירת מחדל אדום) (128*)

Default Green Threshold (סף ברירת מחדל ירוק) (128*)

Default Blue Threshold (סף ברירת מחדל כחול) (128*)

ציון הצבע שיש להשמיט במהלך סריקה וכוונון הגדרת ההשמטה עבור צבע זה.

Contrast (ניגודיות)

Best for Content (מיטבי לתוכן)*

0

1

2

3

4

5

מציין את הניגודיות של הפלט.

Background Removal (הסרת רקע)

Background Detection (זיהוי רקע)

Content-based (מבוסס-תוכן)*

Fixed (קבוע)

Level (רמה)

‎-4 עד 4 (0*)

מתאים את כמות הרקע הנראה בתמונה הסרוקה.

הערה: אם ברצונך להסיר את צבע הרקע מהמסמך המקורי, הגדר את Background Detection (זיהוי רקע) כ-Content-based (מבוסס-תוכן). אם ברצונך להסיר רעש של תמונה מתצלום, הגדר את Background Detection (זיהוי רקע) כ-Fixed (קבוע).

Mirror Image (תמונת ראי)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

יוצר תמונת ראי של מסמך המקור.

Negative Image (תמונת תשליל)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

יוצר תמונת תשליל של מסמך המקור.

Shadow Detail (פרט הצללה)

‎-4 עד 4 (0*)

מתאים את כמות פרטי הצל הנראית בתמונה נסרקת.

Scan Edge to Edge (סריקה מקצה לקצה)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

אפשר סריקה מקצה-לקצה של מסמך המקור.

Sharpness (חדות)

1-5 (3*)

קובע את החדות של תמונה שנסרקת.

Temperature (טמפרטורה)

‎-4 עד 4 (0*)

מציין אם להפיק פלט בגוון קריר יותר או חמים יותר.


פקדי ניהול

פריט בתפריט

תיאור

Automatic Redial (חיוג חוזר אוטומטי)

0-9 (5*)

כוונון מספר ניסיונות החיוג החוזר על-פי רמות הפעילות של מכשירי הפקס הנמענים.

Redial Frequency (תדירות חיוג חוזר)

1–200 דקות (3*)

הארכת משך הזמן בין ניסיונות החיוג החוזר כדי להעלות את הסיכוי לשליחת הפקס בהצלחה.

Enable ECM (אפשר ECM)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הפעלת מצב תיקון שגיאות (Error Correction Mode, ‏ECM) עבור משימות פקס.

הערה: ECM מזהה ומתקן שגיאות בתהליך שידור הפקס, אשר נגרמות כתוצאה מרעש בקו הטלפון ועוצמת אות ירודה.

Enable Fax Scans (אפשר סריקות פקס)

On (פועל)*

Off (כבוי)

שיגור בפקס של מסמכים שנסרקים במדפסת.

Driver to Fax (מנהל התקן לפקס)

On (פועל)*

Off (כבוי)

מאפשר למנהל התקן המדפסת לשלוח פקס.

Allow Save as Shortcut (אפשר שמירה כקיצור דרך)

On (פועל)*

Off (כבוי)

שמירת מספרי פקס כקיצורי דרך במדפסת.

Max Speed (מהירות מרבית)

33600*

14400

9600

4800

2400

הגדרת המהירות המרבית לשליחת פקס.

סריקת עבודה מותאמת אישית

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הפעלת סריקה של משימות בהתאמה אישית כברירת מחדל.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

Scan Preview (הצגה לפני סריקה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הצגת תצוגה מקדימה של הסריקה בתצוגה.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

התאמת הטיית ADF

Off (כבוי)*

On (מופעל)

לתקן את ההטיה הקלה שבתמונה הסרוקה.

Enable Color Fax Scans (אפשר סריקות פקס צבעוני)

Off by Default (כבוי כברירת מחדל)*

On by default (פועל כברירת מחדל)

אל תשתמש לעולם

השתמש תמיד

אפשור סריקות צבע בפקס.

Auto Convert Color Faxes to Mono Faxes (המרה אוטומטית מפקסים צבעוניים לפקסים בשחור-לבן)

On (פועל)*

Off (כבוי)

המרת כל הפקסים הצבעוניים היוצאים לשחור ולבן.

Confirm Fax Number (אישור מספר פקס)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

בקשה שהמשתמש יאשר את מספר הפקס.

Dial Prefix (קידומת חיוג)

הגדרת קידומת חיוג.

כללי קידומת חיוג

יוצר כלל לקידומת חיוג.


Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס)

פריט בתפריט

תיאור

משימת פקס ממתינה

None (ללא)*

טונר

Toner and Supplies (טונר וחומרים מתכלים)

מסיר עבודות פקס שמבקשות מקורות ספציפיים שאינם זמינים מתור ההדפסה.

Rings to Answer (צלצולים עד למענה)

1-25 (3*)

הגדרת מספר הצלצולים עד למענה לפקס נכנס.

Auto Reduction (הקטנה אוטומטית)

On (פועל)*

Off (כבוי)

שינוי גודלו של הפקס הנכנס בהתאם לגודל העמוד.

Paper Source (מקור נייר)

Tray (מגש) [X]

Auto (אוטומטי)*

הגדרת מקור הנייר להדפסת פקס נכנס.

צדדים

On (מופעל)

Off (כבוי)*

הדפסה על שני צדי הנייר.

Separator Sheets (גיליונות מפרידים)

None (ללא)*

Before Job (לפני משימה)

After Job (אחרי משימה)

מציין אם להוסיף גיליונות הפרדה ריקים בעת ההדפסה.

Separator Sheet Source (מקור הגיליונות המפרידים)

Tray (מגש) [X] (1*)

מציין את מקור הנייר של גיליונות ההפרדה.

Output Bin (סל פלט)

Standard Bin (סל סטנדרטי)

ציון סל הפלט עבור פקסים שמתקבלים.

Fax Footer (כותרת תחתונה של פקס)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

מדפיס את פרטי השיגור בחלקו התחתון של כל עמוד פקס מתוך הפקס שהתקבל.

Fax Footer Time Stamp (חותמת שעה בכותרת תחתונה של פקס)

Receive (קבל)*

הדפסה

מדפיס את חותמת השעה בחלקו התחתון של כל עמוד פקס מתוך הפקס שהתקבל.

ניקוב

Off (כבוי)*

2 חורים

3 חורים

4 חורים

ניקוב חורים לאורך קצה מסמך הפקס המודפס.

הערה: תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור נתמכת של מחורר וסיכות במיקומים שונים.

Staple (מהדק)

Off (כבוי)*

‎1 staple (סיכה אחת)

‎2 Staples‏ (2 סיכות)

הידוק מסמך הפקס המודפס.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנת יחידת גימור.

הפסקת פקסים

מצב פקס מופסק

Off (כבוי)*

Always On (מופעל תמיד)

Manual (ידני)

Scheduled (מתוזמן)

עצירת הדפסת פקסים שהתקבלו עד שישוחררו.


פקדי ניהול

פריט בתפריט

תיאור

Enable Fax Receive (אפשר קבלת פקס)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הגדרת המדפסת לקבלת פקסים.

Enable Color Fax Receive (אפשר קבלת פקסים בצבע)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הגדרת המדפסת לקבלת פקסים בצבע.

Enable Caller ID (אפשר שיחה מזוהה)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הצגת המספר ששולח את הפקס הנכנס.

Block No Name Fax (חסימת פקסים ללא שם)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

חסימת פקסים נכנסים הנשלחים מהתקנים ללא ציון מזהה תחנה או מזהה פקס.

רשימת פקסים אסורים

Add Banned Fax (הוספת פקס אסור)

ציון מספרי הטלפון שברצונך לחסום.

Answer On (מענה ב:)

All Rings (כל הצלצולים)*

Single Ring Only (צלצול יחיד בלבד)

Double Ring Only (צלצול כפול בלבד)

Triple Ring Only (צלצול משולש בלבד)

Single or Double Rings Only (צלצול יחיד או כפול בלבד)

Single or Triple Rings Only (צלצול יחיד או משולש בלבד)

Double or Triple Rings Only (צלצול כפול או משולש בלבד)

הגדרת תבנית צלצול מובחנת עבור פקסים נכנסים.

Auto Answer (מענה אוטומטי)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הגדרת המדפסת לקבלת פקסים אוטומטית.

Fax Forwarding (העברת פקס)

Print (הדפסה)*

Print and Forward (הדפסה והעברה)

Forward (העברה)

ציין אם להעביר פקס שהתקבל.

העברה אל

יעד 1

יעד 2

ציין לאן יועבר פקס שיתקבל.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כשהאפשרות Fax Forwarding (העברת פקס) מוגדרת כ-Print and Forward (הדפסה והעברה) או כ-Forward (העברה).

Max Speed (מהירות מרבית)

33600*

14400

9600

4800

2400

הגדרת המהירות המרבית לשידור פקס.


Fax Cover Page (עמוד שער של פקס)

פריט בתפריט

תיאור

Fax Cover Page (עמוד שער של פקס)

Off by Default (כבוי כברירת מחדל)*

On by default (פועל כברירת מחדל)

אל תשתמש לעולם

השתמש תמיד

קביעת ההגדרות עבור עמוד השער של הפקס.

הכללת שדה 'אל'

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הכללת שדה 'מאת'

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מתוך
Include Message Field (הכללת שדה הודעה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

Message (ההודעה):
Include Logo (הכללת לוגו)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

Include Footer (הכללת כותרת תחתונה) [x]

Off (כבוי)*

On (מופעל)

Footer (כותרת תחתונה) [x]

Fax Log Settings (הגדרות יומן פקס)

פריט בתפריט

תיאור

Transmission Log Frequency (תדירות יומן שידור)

Always (תמיד)*

Never (אף פעם)

Only for Error (רק בשגיאה)

ציון התדירות שבה המדפסת תיצור יומן שידור.

Transmission Log Action (פעולת יומן שידור)

הדפסה

Off (כבוי)

On (פועל)*

E-mail (דואר אלקטרוני)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הדפסה או שליחה בדוא"ל של יומן עבור שידור פקס שהצליח או שגיאת שידור.

Receive Error Log (יומן שגיאות קבלה)

Print Never (אל תדפיס אף פעם)*

Print on Error (הדפס כשיש שגיאה)

הדפסת יומן עבור כשלים בקבלת פקס.

Auto Print Logs (הדפסה אוטומטית של יומנים)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הדפסת כל פעילות הפקס.

Log Paper Source (מקור נייר ליומן)

Tray (מגש) [x] (1*)

ציון מקור הנייר שמשמש להדפסת יומנים.

Logs Display (תצוגת יומנים)

Remote Fax Name (שם פקס מרוחק)*

Dialed Number (מספר שחוייג)

זיהוי השולח לפי שם או מספר הפקס הרחוק.

Enable Job Log (אפשר יומן משימות)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הצגת סיכום של כל משימות הפקס.

Enable Call Log (אפשר יומן שיחות)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הצגת סיכום היסטוריית החיוגים של הפקס.

Log Output Bin (סל פלט ליומן)

Standard Bin (סל סטנדרטי)*

סל ‏‏[x]

ציון סל הפלט עבור היומנים המודפסים.


Speaker Settings (הגדרות רמקול)

פריט בתפריט

תיאור

Speaker Mode (מצב רמקול)

Always Off (כבוי תמיד)*

Always On (מופעל תמיד)

On until Connected (מופעל עד חיבור)

הגדרת מצב הרמקול של הפקס.

Speaker Volume (עוצמת רמקול)

Low (נמוכה)*

High (גבוה)

כוונון עוצמת הרמקול של הפקס.

Ringer Volume (עוצמת צלצול)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הפיכת עוצמת הצלצול לזמינה.


הגדרת שרת פקס

הגדרות פקס כלליות

פריט בתפריט

תיאור

To Format (תבנית אל)

ציין נמען פקס.

הערה: אם ברצונך להשתמש במספר הפקס, הקלד את סימן המספר (#) לפני מספר.

Reply Address (כתובת לתשובה)

ציין כתובת לתשובה למשלוח פקס.

Subject (נושא)

ציין את נושא הפקס וההודעה.

Message (ההודעה)
Enable Analog Receive (אפשר קבלה אנלוגית)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת לקבלת פקסים אנלוגיים.


הגדרות דוא"ל של שרת פקס

פריט בתפריט

תיאור

Use E-mail SMTP Server (שימוש בשרת SMTP לדואר אלקטרוני)

On (פועל)*

Off (כבוי)

שימוש בהגדרות של Simple Mail Transfer Protocol ‏(SMTP) לדוא"ל בעת קבלה ושליחה של פקסים.

הערה: כשאפשרות זו מוגדרת כ-On (מופעל), כל שאר הגדרות התפריט Fax Server E-mail Settings (הגדרות דוא"ל שרת פקס) אינן מוצגות.

Primary SMTP Gateway (שער SMTP ראשי)

הקלדת כתובת ה-IP או שם המארח של שרת SMTP.

יציאת שער SMTP ראשי

1-65535 (25*)

הזנת מספר היציאה של שרת ה-SMTP הראשי.

Secondary SMTP Gateway (שער SMTP משני)

הקלדת כתובת ה-IP או שם המארח של שרת ה-SMTP המשני או המשמש כגיבוי.

יציאת שער SMTP משני

1-65535 (25*)

הזנת מספר יציאת השרת של שרת ה-SMTP המשני או המשמש כגיבוי.

פסק זמן SMTP

5-30 (30*)

הגדר את הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תפסיק את פעולתה כאשר שרת ה-SMTP לא מגיב.

Reply Address (כתובת לתשובה)

ציין כתובת לתשובה למשלוח פקס.

שימוש ב- SSL/TLS

Disabled (מבוטל)*

משא ומתן

נדרש

ציין אם לשלוח פקס באמצעות קישור מוצפן.

Require Trusted Certificate (דרוש אישור מהימן)

Off (כבוי)

On (פועל)*

ציין אישור מהימן בעת גישה לשרת ה-SMTP.

אימות שרת SMTP

No authentication required (לא נדרש אימות)*

Login / Plain (כניסה/רגיל)

NTLM

CRAM-MD5

Digest-MD5

Kerberos 5

הגדרת סוג האימות לגישה לשרת ה-SMTP.

דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן

None (ללא)*

השתמש באישורי SMTP של ההתקן

ציין אם האישורים נדרשים עבור דוא"ל שמופעל על-ידי ההתקן.

דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש

None (ללא)*

השתמש באישורי SMTP של ההתקן

השתמש במזהה ובסיסמת משתמש להפעלה

השתמש בכתובת דוא"ל ובסיסמה להפעלה

בקש מהמשתמש

ציין אם האישורים נדרשים עבור דוא"ל שמופעל על-ידי המשתמש.

Use Active Directory Device Credentials (השתמש באישורי התקן של Active Directory)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

אפשר התחברות לשרת ה-SMTP באמצעות הרשאות משתמשים ויעדים קבוצתיים.

Device Userid

ציין את מזהה המשתמש והסיסמה לצורך התחברות לשרת ה-SMTP.

Device Password
Kerberos 5 REALM

ציין את התחום עבור פרוטוקול האימות של Kerberos 5.

NTLM Domain

ציין את שם התחום עבור פרוטוקול האבטחה NTLM.

Disable "SMTP server not set up" error (השבתת שגיאת "שרת SMTP לא הוגדר")

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מסתיר את הודעת השגיאה "שרת SMTP לא הוגדר".


הגדרות סריקה של שרת פקס

פריט בתפריט

תיאור

Image Format (תבנית תמונה)

TIFF (‏‎.tif)

PDF (.pdf)*

XPS (‏‎.xps)

ציון תבנית הקובץ עבור התמונה הסרוקה.

Content Type (סוג תוכן)

Text (טקסט)*

Text/Photo (טקסט/תצלום)

Photo (תצלום)

Graphics (גרפיקה)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם לתוכן המסמך המקורי.

Content Source (מקור התוכן)

לייזר שחור ולבן

Color Laser (לייזר צבע)*

Inkjet (הזרקת דיו)

Photo/Film (תצלום/סרט)

Magazine (כתב-עת)

Newspaper (עיתון)

Press (עיתונות)

Other (אחר)

שיפור תוצאת הפלט בהתאם לאפיון המקור של המסמך המקורי.

Fax Resolution (רזולוציית פקס)

Standard (רגילה)*

Fine (טובה)

עדינה מאד

עדינה במיוחד

הגדרת רזולוציית הפקס.

צדדים

Off (כבוי)*

Short Edge (לרוחב)

Long Edge (לאורך)

ציון הכיוון של המסמך המקורי כאשר סורקים משני צדי המסמך.

Darkness (כהות)

1-9 (5*)

הגדרת כהות הפלט.

כיוון הדפסה

Portrait (לאורך)*

לרוחב

ציין את כיוון ההצבה של טקסט וגרפיקה על הדף.

גודל מקור

[רשימת גודלי נייר]

הגדרת גודל הנייר של מסמך המקור.

הערות:

 • בארה"ב, Mixed Sizes (גדלים מעורבים) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן. האפשרות A4 היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור רחבי העולם.
 • הגדרה זו עשויה להשתנות בהתאם לדגם המדפסת.
שימוש ב-TIFF מרובה עמודים

Off (כבוי)

On (פועל)*

בחירה בין קובצי TIFF של עמוד יחיד וקובצי TIFF של עמודים מרובים.