העברת פקס

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרות פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Admin Controls (בקרות מנהל מערכת).

  2. גע ב-Fax Forwarding (העברת פקס) > Forward (העברה).

  3. קבע את תצורת ההגדרות Forward to (העברה אל) ו-Confirmation E-mail (אישור בדואר אלקטרוני).