החזקת פקסים

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Holding Faxes (החזקת פקסים).

  2. בחר מצב.