זיהוי מיקומי חסימות

הערה: כאשר Jam Recovery (התאוששות מחסימה) מוגדר למצב On (מופעל) או Auto (אוטומטי), המדפסת מדפיסה שוב דפים חסומים.
אזורי חסימה אפשריים במדפסת.
 

מיקומי חסימות

1

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

2

דלת C

3

דלת D

4

מזין רב-תכליתי

5

מגש של 3,000 גיליונות

6

מגש של 2x500 גיליונות או 2500 גיליונות

7

יחידת גימור סיכות

8

יחידת הגימור

  • יחידת גימור חוברות

  • יחידת גימור סיכות, מחורר