תוכנה

התקנת תוכנת המדפסת

 1. השג העתק של חבילת התקנת התוכנה.

  • מתקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת.

  • בקר בכתובת http://support.lexmark.com, ולאחר מכן בחר את המדפסת ואת מערכת ההפעלה שלך.

 2. הפעל את חבילת התקנת התוכנה ובצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

 3. משתמשי Macintosh: הוסף את המדפסת.

  הערה: השג את כתובת ה-IP של המדפסת ממסך הבית.

הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת

למשתמשי Windows

 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בחר את המדפסת שברצונך לעדכן ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

  • ב- Windows 7 או גרסה מתקדמת יותר, בחר Printer properties (מאפייני מדפסת).

  • בגרסאות מוקדמות יותר, בחר Properties (מאפיינים).

 3. נווט אל הלשונית Configuration (הגדרת תצורה) ולאחר מכן לחץ על Update Now - Ask Printer (הדפס כעת - בקש מדפסת).

 4. החל את השינויים

למשתמשי Macintosh

 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל המדפסת שלך ולאחר מכן בחר Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים.

 2. נווט את רשימת אפשרויות החומרה ולאחר מכן הוסף את האפשרויות המותקנות.

 3. החל את השינויים