חסימת נייר בדלת B

  1. פתח את דלת D ולאחר מכן הסר את הנייר החסום.

    הערות:

  2. פתח את המגש האופציונלי והוצא את הנייר החסום.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.
  3. סגור את המגש ולאחר מכן את הדלת.