חסימת נייר ביחידת גימור הסיכות

  1. הסר את הנייר מסל יחידת גימור הסיכות.

  2. הסט את יחידת גימור הסיכות לאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

    הערה: ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

    במידת הצורך, סובב את גלגל הסיבוב G1 כלפי מטה כדי לקדם את הנייר התקוע לסל הגימור, לאחר מכן הסר את הנייר התקוע.

  3. הסט את יחידת הגימור בחזרה למקומה.