הודעות

מידע אודות המוצר

שם מוצר:

מדפסות רב-שימושיות Lexmark XC9225‏, Lexmark XC9235‏, Lexmark XC9245‏, Lexmark XC9255‏, Lexmark XC9265

סוג מכשיר:

7559

דגם (דגמים):

098, 198, 398, 598, 798

הודעת מהדורה

מאי 2020

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: .LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה הטכנית של Lexmark עבור אל http://support.lexmark.com.

לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות של Lexmark אשר קובעת את השימוש במוצר זה, עבור אל www.lexmark.com/privacy.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, עבור אל www.lexmark.com.

‎© 2017 Lexmark International, Inc. ‎

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark והלוגו של Lexmark הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Lexmark International, Inc.‎, בארה"ב ו/או בארצות אחרות.

Google Cloud Print‏, Google Chrome‏, Android ו-Google Play הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

סימן המילה Mopria®‎ הוא סימן מסחרי רשום ו/או שאינו רשום של Mopria Alliance, Inc.‎ בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית האיסור.

PCL®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard Company. PCL הוא השם שהעניקה Hewlett-Packard Company לערכה של פקודות (שפה) ופונקציות מדפסת הכלולות במוצרי המדפסת שלה. מדפסת זו נועדה להיות תואמת שפת PCL. פירוש הדבר שהמדפסת מזהה פקודות PCL המשמשות בתוכנות יישום שונות, ושהמדפסת מדמה את הפונקציות התואמות את הפקודות.

PostScript הוא סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Wi-Fi®‎ ו-Wi-Fi Direct®‎ הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance®‎.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינם של בעליהם השונים.

הודעות לגבי רישיון

ניתן לראות את כל הערות הרישיון הנוגעות למוצר זה מהתקליטור:הספריה \NOTICES של תקליטור התקנת התוכנה.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA

הדפסה

חד צדדי: 50 (XC9225)‏; 51 (XC9235‏); 52 (XC9245‏, XC9255); 55 (XC9265)
דו-צדדי: 51 (XC9225‏); 53 (XC9235‏, XC9245); 54 (XC9255‏); 56 (XC9265)

סריקה

54 (XC9225)‏; 55 (XC9235‏); 56 (XC9245‏, XC9255); 57 (XC9265)

העתקה

54 (XC9225)‏; 55 (XC9235‏); 56 (XC9245‏, XC9255); 57 (XC9265)

Ready (מוכנה)

25 (XC9225‏, XC9235); 26 (XC9245‏); 29 (XC9255‏); 28 (XC9265)


הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

השלכת מוצרים

אין להשליך את המדפסת או חומרים מתכלים ביחד עם פסולת ביתית רגילה. צור קשר עם הרשויות המקומיות לבירור אפשרויות השלכה ומיחזור.

החזרת מכלי הדיו של Lexmark לשימוש חוזר או מיחזור

תוכנית איסוף המחסניות של Lexmark מאפשרת לך להחזיר מחסניות משומשות ל-Lexmark ללא תשלום לצורך שימוש חוזר או מיחזור. מאה אחוזים ממכלי הדיו הריקים שמוחזרים ל- Lexmark חוזרים לשימוש חוזר או עוברים תהליך מיחזור. גם הקופסאות המשמשות להחזרת מכלי הדיו ממוחזרות.

כדי להחזיר מחסניות Lexmark לשימוש חוזר או למיחזור בצע את הפעולות הבאות:

  1. בקר בכתובת www.lexmark.com/recycle.

  2. בחר את המוצר שברצונך למחזר.

הודעה על רגישות לחשמל סטטי

סמל זה מציין חלקים הרגישים לחשמל סטטי. אל תיגע באזורים הקרובים לסמלים אלה לפני שנגעת במשטח מתכת באזור המרוחק מהסמל.

למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית בעת ביצוע משימות תחזוקה, כגון פינוי חסימות נייר או החלפת חומרים מתכלים, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם, גם כאשר הסמל לא מופיע.

ENERGY STAR

כל מוצרי Lexmark הנושאים את הסימון ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה אושרו כמוצרים שעומדים בדרישות ENERGY STAR של הסוכנות להגנה על הסביבה (Environmental Protection Agency, ‏EPA), נכון לתאריך הייצור.

הלוגו Energy Star

מידע טמפרטורה

טמפרטורת סביבת הפעלה

10 עד 30°C (50 עד 86°F)

טמפרטורת משלוח

-10 עד 40°C (14 עד 104°F)

טמפרטורת אחסון ולחות יחסית

-10 עד 40°C (14 עד 104°F)

15 עד 85% RH


הודעה בנוגע ללייזר

המדפסת מאושרת לשימוש בארה"ב על פי דרישות DHHS 21 CFR Subchapter J המתייחסות למוצרי לייזר Class I (1)‎, ובמקומות אחרים מאושרת כמוצר לייזר Class I בהתאמה לדרישות IEC 60825-1: 2014.

מוצרי לייזר Class I אינם נחשבים מסוכנים לשימוש. מערכת הלייזר והמדפסת תוכננו כך שלעולם לא תתאפשר לאדם נגישות לקרינת לייזר העולה על Class I במהלך הפעלה רגילה, תחזוקה של המשתמש או תנאי שירות מומלצים. למדפסת מכלול ראש הדפסה שאינו ניתן להתאמה או לתיקון, אשר כולל לייזר במפרט הבא:

Class IIIb (3b) AlGaAs

הספק נקוב ביציאה (מילי-ואט): 25

אורך גל (ננומטרים): 770–800, 775–800

תווית הנחיות בנושא לייזר

התווית הבאה המתייחסת ללייזר מוצמדת למדפסת:

תווית הנחיות בנושא לייזר

צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב

תיאור

צריכת חשמל (וואטים)

הדפסה

המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.

חד צדדי: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)
דו-צדדי: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)

העתקה

המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.

600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255); 1275 (XC9265)

סריקה

המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.

230 (XC9225, XC9235); 250 (XC9245, XC9255, XC9265)

Ready (מוכנה)

המוצר ממתין לעבודת הדפסה.

220 (XC9225, XC9235); 230 (XC9245, XC9255, XC9265)

מצב שינה

המוצר נמצא ברמה גבוהה של מצב חיסכון בחשמל.

2.75 (XC9225); 1.51 (CXC9235); 2.71 (XC9245); 2.78 (XC9255); 1.22 (XC9265)

היברנציה

המוצר נמצא ברמה נמוכה של מצב חיסכון בחשמל.

0.2

מכובה

המוצר מחובר לשקע חשמל, אולם מתג ההפעלה מכובה.

0


רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה משמעותית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

Sleep Mode (מצב שינה)

מוצר זה מתוכנן עם מצב חיסכון בצריכת אנרגיה הנקרא Sleep Mode (מצב שינה). מצב השינה חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ארוכים שבהם אין פעילות. מצב השינה מופעל אוטומטית לאחר שמוצר זה אינו נמצא בשימוש למשך זמן שצוין, הנקרא Sleep Mode Timeout (פסק הזמן לשינה).

ברירת המחדל של היצרן עבור פסק-זמן לשינה למוצר זה (בדקות):

15


באמצעות תפריטי התצורה, ניתן להתאים את פסק הזמן לשינה בין דקה 1 לבין 120 דקות. אם מהירות ההדפסה היא 30 עמודים או פחות בדקה, באפשרותך להגדיר את פסק הזמן ל-60 דקות לכל היותר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך נמוך מפחיתה מצריכת האנרגיה, אך עלולה לגדיל את זמן התגובה של המוצר. הגדרת פסק הזמן לשינה לערך גבוה שומרת על תגובה מהיר, אך צורכת יותר אנרגיה.

Hibernate mode (מצב מנוחה)

מוצר זה מתוכנן למצב פעולה בצריכת חשמל נמוכה במיוחד הנקרא Hibernate mode (מצב מנוחה). בעת הפעלה במצב מנוחה, כל המערכות וההתקנים האחרים מכובים בצורה בטוחה.

ניתן להיכנס למצב המנוחה בכל אחת מהשיטות הבאות:

ברירת המחדל של היצרן עבור Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה) למוצר זה בכל הארצות והאזורים

3 ימים


משך הזמן שבו המדפסת ממתינה לאחר הדפסת משימה לפני כניסה למצב מנוחה ניתן להגדרה בין שעה אחת ועד חודש אחד.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע החשמל.

צריכת אנרגיה כוללת

לעתים שימושי להעריך את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שנתוני צריכת החשמל רשומים ביחידות של הספק (ואט), כדי לחשב את צריכת החשמל יש להכפיל את צריכת החשמל במשך הזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום צריכת החשמל בכל המצבים.

הודעות תקינה בדבר ציוד תקשורת קצה

סעיף זה כולל מידע על תקינה הנוגע למוצרים שמכילים את כרטיס הפקסימיליה האנלוגי:

מספר דגם/סוג תקינה של Lexmark:

LEX-M03-002

הודעה בדבר הפרעות רדיו

אזהרה

זהו מוצר העומד בדרישות הפליטה של מגבלות Class A מס' EN55022 ו-EN55032 ובדרישות החסינות של EN55024. מוצר זה אינו מיועד לשימוש בסביבות מגורים/ביתיות.

זהו מוצר Class A. בסביבה ביתית מוצר זה עשוי לגרום להפרעות רדיו, ובמקרה זה ייתכן והמשתמש יידרש לנקוט בפעולות מתאימות.