טעינת מגש של 2500 גיליונות

המגש המיועד ל-2500 גיליונות תומך רק בגודל נייר אחד - A4 או letter. כדי לבדוק מהו גודל הנייר הנתמך, משוך את המגש החוצה ואז חפש את מחוון הגודל שבחלקו התחתון של המגש.

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.
  1. משוך את המגש החוצה.

    הערות:

  2. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

  3. טען את ערימת הנייר בצד הימני, ולאחר מכן טען את ערימת הנייר בצד השמאלי.

  4. הכנס את המגש.

  5. בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Size Sensing (חישת גודל).

  6. בחר את המגש ואת גודל הנייר.