טעינת מגש של 3000 גיליונות

המגש המיועד ל-2500 גיליונות תומך רק בגודל נייר אחד - A4 או letter.

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.
  1. פתח את דלת F ואז הרם את גלגלת ההזנה.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת נזק וביצועים ירודים - אל תיגע בגלגלות ההזנה.
  2. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

  3. טען את ערימת הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מטה.

  4. הנמך את גלגלת ההזנה ואז סגור את הדלת.

  5. בלוח הבקרה, נווט אל: Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Size Sensing (חישת גודל).

  6. בחר את המגש ואת גודל הנייר.