טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. פתח את המזין הרב תכליתי.

 2. כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען נייר או מדיה מיוחדת.

  אם אתה משתמש בנייר מכתבים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הדפסה חד-צדדית

  הדפסה דו-צדדית


  אזהרה—פוטנציאל לנזק: בעת השימוש במעטפות, אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.
 5. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.