טעינת מגשים

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: טען כל מגש בנפרד כדי להפחית את הסיכון לחוסר יציבות של הציוד. השאר את כל שאר המגשים במצב סגור עד שתצטרך לפתוח אותם.
  1. משוך את המגש החוצה.

    הערה: אין להסיר מגשים כשהמדפסת בפעולה.
  2. כוונן את מובילי הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

  3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

  4. הזו נייר במדפסת.

  5. הכנס את המגש.

    אם הנייר שאתה טוען אינו נייר רגיל, הגדר בלוח הבקרה את גודל וסוג הנייר כך שיתאימו לנייר שנטען.