יצירת עותקים

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

    הערה: כדי למנוע חיתוך תמונה, ודא שגודל המסמך המקורי והפלט זהים.
  2. בדף הבית, גע באפשרות Copy (העתקה) ואז ציין את מספר העותקים.

    כוונן את הגדרות ההעתקה לפי הצורך.

  3. העתק את המסמך.

הערה: כדי לבצע העתקה מהירה, לחץ בלוח הבקרה על הלחצן שליחה.