Reports (דוחות)

Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

פריט בתפריט

תיאור

Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

הדפסת דוח המכיל את תפריטי המדפסת.


Device (התקן)

פריט בתפריט

תיאור

Device Information (פרטי התקן)

הדפסת דוח הכולל מידע על המדפסת.

Device Statistics (סטטיסטיקת ההתקן)

הדפסת דוח על השימוש במדפסת ועל מצב החומרים המתכלים.

Profile List (רשימת פרופילים)

הדפסת רשימת הפרופילים המאוחסנים במדפסת.

Asset Report (דוח נכס)

הדפסת דוח הכולל את המספר הסידורי ושם הדגם של המדפסת.


הדפסה

פריט בתפריט

תיאור

Print Fonts (הדפסת גופנים)

PCL Fonts (גופני PCL)

PS Fonts (גופני PostScript)

הדפסת דוגמאות ומידע על הגופנים שזמינים בכל אחת משפות המדפסת.

Print Directory (הדפסת רשימת ספריות)

הדפסת המשאבים שמאוחסנים בזיכרון הבזק או בדיסק הקשיח.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מותקנים זיכרון הבזק או דיסק קשיח.


קיצורי דרך

פריט בתפריט

תיאור

All Shortcuts (כל קיצורי הדרך)

הדפסת דוח המפרט את קיצורי הדרך השמורים במדפסת.

Fax Shortcuts (קיצורי דרך לפקס)
Copy Shortcuts (קיצורי דרך להעתקה)
E-mail Shortcuts (קיצורי דרך לדוא"ל)
FTP Shortcuts (קיצורי דרך ל-FTP)
Network Folder Shortcuts (קיצורי דרך לתיקיית רשת)

Fax (פקס)

פריט בתפריט

תיאור

Fax Job Log (יומן משימות פקס)

הדפסת דוח על 200 משימות הפקס האחרונות שהושלמו.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר ההגדרה של האפשרות Enable Job Log (אפשר יומן משימות) היא On (מופעל).

Fax Call Log (יומן שיחות פקס)

הדפסת דוח על 100 ניסיונות הפקס האחרונים, הפקסים שהתקבלו והשיחות שנחסמו.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר ההגדרה של האפשרות Enable Job Log (אפשר יומן משימות) היא On (מופעל).


Network (רשת)

פריט בתפריט

תיאור

Network Setup Page (דף הגדרת רשת)

הדפסת דף שמציג את הרשת המוגדרת ואת הגדרות התקשורת האלחוטית של המדפסת.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

Wi-Fi Direct Connected Clients (הלקוחות המחוברים של Wi-Fi Direct)

הדפס דף שמציג את רשימת ההתקנים שמחוברים למדפסת באמצעות Wi-Fi Direct.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר האפשרות Enable Wi-Fi Direct (הפוך את Wi-Fi Direct לזמין) מוגדרת כ-On (מופעל).