העברת המדפסת

העברת המדפסת למקום אחר

סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.
סמל אזהרה סטנדרטי זהירות—פוטנציאל לפציעה: בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:
הערה: נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

משלוח המדפסת

לקבלת הנחיות משלוח, בקר באתר http://support.lexmark.com או צור קשר עם התמיכה בלקוחות.