הזמנת חלקים וחומרים מתכלים למדפסת

להזמנת חלקים וחומרים מתכלים בארה"ב, פנה למספר 1-800-539-6275 למידע על מפיצים מורשים של חומרים מתכלים באזורך. במדינות או באזורים אחרים, בקר באתר www.lexmark.com או פנה למקום שבו רכשת את המדפסת.

הערה: כל הערכות אורך החיים של חומרים מתכלים למדפסת מתבססות על הדפסה על נייר רגיל בגודל letter או A4.

בדיקת מצב החלקים והחומרים המתכלים של המדפסת

 1. במסך הבית גע באפשרות Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים).

 2. בחר את החלקים או החומרים המתכלים שברצונך לבדוק.

 3. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.

שימוש בחלקים ובחומרים מתכלים מקוריים של Lexmark

מדפסת Lexmark מתוכננת לפעול בצורה הטובה ביותר עם חומרים מתכלים וחלקים מקוריים של Lexmark. שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי עשוי להשפיע על הביצועים, האמינות או החיים של המדפסת ורכיבי ההדמיה שבה. הוא אף עלול להשפיע על כיסוי האחריות. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. כל מחווני אורך החיים מתוכננים לפעול עם חומרים מתכלים וחלקים של Lexmark, ועלולים לספק תוצאות בלתי צפויות אם נעשה שימוש בחומרים מתכלים או בחלקים של צד שלישי. שימוש ברכיבי הדמיה אשר חורג מאורך החיים המיועד עלול להזיק למדפסת Lexmark שברשותך או לרכיבים המשויכים אליה.

אזהרה—פוטנציאל לנזק: חומרים מתכלים וחלקים שאינם כלולים בתנאי הסכם תוכנית ההחזרה ניתנים לאיפוס ולייצור חוזר. עם זאת, אחריות היצרן לא מכסה שום נזק שנגרם כתוצאה מחלקים או חומרים מתכלים שאינם מקוריים. איפוס המונים של חומר מתכלה או חלק ללא ייצור חוזר מתאים עלול להזיק למדפסת. לאחר איפוס המונה של החומר המתכלה או החלק, המדפסת עשויה להציג חיווי שגיאה המציין הימצאות של פריט האיפוס.

הזמנת מחסניות טונר

הערות:

XC9225 - מחסניות טונר

מחסניות טונר

מק"ט

ציאן

24B6842

מגנטה

24B6843

צהוב

24B6844

שחור

24B6845


מחסניות טונר של XC9235‏, XC9245‏, XC9255 ו-XC9265

מחסניות טונר

מק"ט

ציאן

24B6846

מגנטה

24B6847

צהוב

24B6848

שחור

24B6849


הזמנת יחידת פוטוקונדוקטור

פריט

מק"ט

יחידת פוטוקונדוקטור - שחור

76C0PK0

יחידת פוטוקונדקטור - צבעוני

76C0PV0


הזמנת בקבוק פסולת טונר

פריט

מק"ט

בקבוק פסולת טונר

54G0W00


הזמנת מחסניות סיכות

פריט

מק"ט

מחסניות סיכות

25A0013


הזמנת ערכות תחזוקה

ערכות תחזוקה של XC9225‏, XC9235‏, XC9245‏, XC925 ו-XC9265

ערכות תחזוקה

מק"ט

ערכת תחזוקת מזין המסמכים האוטומטי 200K

41X1592

ערכת תחזוקת המדפסת הרב-תכליתית 200K

41X1977

ערכת תחזוקת יחידת פיתוח CMY ‏- 600K

41X1594

ערכת תחזוקת יחידת פיתוח בשחור

41X1598

ערכת תחזוקת מזין המסמכים האוטומטי HCF

41X1874


ערכות תחזוקה של XC9245‏, XC9255 ו-XC9265

ערכות תחזוקה

מק"ט

ערכת תחזוקת רצועת העברה 300K

41X2090

ערכת תחזוקת Fuser

41X1505


ערכות תחזוקה של XC9225 ו-XC9235

ערכות תחזוקה

מק"ט

ערכת תחזוקת רצועת העברה 300K

41X1593

ערכת תחזוקת fuser‏, ‎100 V

41X2060

ערכת תחזוקת fuser‏, ‎110 V

41X2061

ערכת תחזוקת fuser‏, ‎120 V

41X1860

ערכת תחזוקת fuser‏, ‎230 V

41X1861


הגדרת הודעות חומרים מתכלים

 1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

  הערות:

  • הצג את כתובת ה-IP של המדפסת במסך הבית של המדפסת. כתובת ה-IP מוצגת כארבע סדרות של מספרים המופרדים על-ידי נקודות, למשל 123.123.123.123.
  • אם אתה משתמש בשרת Proxy, השבת אותו זמנית כדי לטעון את דף האינטרנט כהלכה.
 2. לחץ על Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (התראות).

 3. בתפריט Supplies (חומרים מתכלים) לחץ על Custom Supply Notifications (התאמה אישית של התראות על חומרים מתכלים).

 4. בחר התראה לכל אחד מהחומרים המתכלים.

 5. החל את השינויים