הוספת גיליונות הפרדה בין העתקים

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית גע ב-Copy (העתקה) > Separator Sheets (גיליונות הפרדה).

  3. התאם את ההגדרות.

  4. שלח את משימת ההעתקה.