Device (התקן)

Preferences (העדפות)

פריט בתפריט

תיאור

Display Language (שפת תצוגה)

להגדיר את השפה של הטקסט שמופיע בתצוגה.

מדינה/אזור

זהה את המדינה או האזור שבהם המדפסת שלך הוגדרה לפעול.

Run initial setup (הפעל הגדרה ראשונית)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מפעיל את האשף ההגדרה.

Keyboard (מקלדת)

Keyboard Type (סוג מקלדת)

בחר שפה כסוג מקלדת.

הערה: ייתכן שלא כל ערכי Keyboard Type (סוג המקלדת) יופיעו, או שיהיה צורך בהתקנת חומרה מיוחדת כדי שיופיעו.

Displayed Information (מידע מוצג)

Display Text 1 (טקסט תצוגה 1) (IP Address (כתובת IP)*)

Display Text 2 (טקסט תצוגה 2) (Date/Time (תאריך/שעה)*)

Custom Text 1 (טקסט מותאם אישית 1)

Custom Text 2 (טקסט מותאם אישית 1)

ציון המידע שיופיע במסך הבית.

Date and Time (תאריך ושעה)

Configure (הגדרת תצורה)

תאריך ושעה נוכחיים

הגדרה ידנית של תאריך ושעה

Date Format (תבנית תאריך) (MM-DD-YYYY*)

Time Format (תבנית שעה) (‎12 hour A.M./P.M.‎ (‏12 שעות A.M./P.M.‎)*)

Time Zone (אזור זמן) (UTC-5:00*)

Network Time Protocol

Enable NTP (איפשור NTP) (On (דולק)*)

‏‎NTP Server (שרת NTP)

איפשור אימות

הגדרת התאריך והשעה ופרוטוקול ה-network time protocol של המדפסת.

Paper Sizes (גודלי נייר)

U.S.* (ארה"ב)

Metric (מטרי)

הגדרת יחידת המידה של גודלי נייר.

הערה: הארץ או האזור שנבחרו באשף ההגדרה הראשונית קובעים את הגדרת גודל הנייר הראשונית.

Screen Brightness (בהירות מסך)

‎20-100% ‏(100*)

התאמת הבהירות של התצוגה.

Flash Drive Access (גישה לכונן הבזק)

Enabled* (זמין)

Disabled (מנוטרל)

מתן אפשרות גישה לכונן ההבזק.

Allow Background Removal (אפשר הסרת רקע)

Off (כבוי)

On (פועל)*

מציין אם הסרת רקע תתאפשר.

Allow Custom Job Scans (התר סריקת משימות מותאמות אישית)

Off (כבוי)

On (פועל)*

מציין אם ההגדרה Custom Job Scanning (סקירת עבודה מותאמת אישית) מופיעה לצורך העתקה, סריקה ופקס.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

One Page Flatbed Scanning (סריקת עמוד אחד במשטח סריקה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מגדיר את המדפסת כך שתסרוק כל סוג משימה שבה מעורבת זכוכית הסורק כעמוד אחד.

הערה: במקום להציג הנחיות, המדפסת חוזרת למסך הבית אחרי שביצעה סריקה יחידה על משטח הסריקה.

Output Lighting (תאורת פלט)

Off (כבוי)

On (פועל)*

מפעיל את נורית הפלט או נורית החיווי המשולבות בסל פלט אופציונלי.

Audio Feedback (משוב קולי)

Button Feedback (משוב לחצן) (On (מופעל)*)

Volume (עוצמת קול) (5*)

  • איפשור משוב קולי בעת לחיצות על לחצנים, אינטראקציות עם לוח, הנחיות הקשורות לטעינת נייר, והודעות שגיאה.

  • התאמת עוצמת הקול של המשוב.

Screen Timeout (פסק זמן של המסך)

5-300 שניות (60*)

הגדרת זמן הפעולה במצב סרק שיחלוף לפני שבתצוגה יופיע מסך הבית, או לפני שהמדפסת תנתק את חשבון המשתמש באופן אוטומטי.


Eco-Mode (מצב חיסכון)

פריט בתפריט

תיאור

Print (הדפסה)

Sides (1-Sided*) (צדדים (חד-צדדי*))

Pages per Side (Off*) (עמודים בכל צד (כבוי*))

Toner Darkness (כהות הטונר) (4*)

Color Saver (Off*) (חיסכון בצבע (כבוי*))

קבע את תצורת הגדרות ההדפסה של המדפסת.

Copy (העתקה)

Sides (1 sided to 1 sided*) (צדדים (חד-צדדי לחד-צדדי*))

Pages per Side (Off*) (עמודים בכל צד (כבוי*))

Darkness (כהות) (5*)

קבע את תצורת הגדרות ההעתקה של המדפסת.


לוח הפעלה מרוחק

פריט בתפריט

תיאור

External VNC Connection (חיבור VNC חיצוני)

Don't Allow (אל תאפשר)*

Allow (אפשר)

חיבור לקוח מחשוב רשת וירטואלי (VNC) חיצוני כדי להפעיל את לוח הבקרה המרוחק.

סוג אימות

None (ללא)*

Standard Authentication (אימות רגיל)

הגדרת סוג האימות בעת גישה לשרת לקוח של VNC.

VNC Password (סיסמת VNC)

ציון הסיסמה להתחברות אל לקוח ה-VNC.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר ההגדרה של Authentication Type (סוג אימות) היא Standard Authentication (אימות רגיל).


Notifications (הודעות)

פריט בתפריט

תיאור

ADF Loaded Beep (צפצוף טעינת מזין מסמכים אוטומטי)

Off (כבוי)

On (פועל)*

אפשור השמעת צליל בעת טעינת נייר במזין המסמכים האוטומטי.

Alarm Control (בקרת התראות)

Off (כבוי)

Single (יחיד)*

Continuous (מתמשך)

קבע את מספר הפעמים שבהן תושמע ההתראה כאשר המדפסת מצריכה התערבות של המשתמש.

Supplies (חומרים מתכלים)

Show Supply Estimates (הצג הערכות חומרים מתכלים)

Show estimates (הצג הערכות)*

Do not show estimates (אל תציג הערכות)

הצגת מצב החומרים מתכלים המשוער.

Supplies (חומרים מתכלים)

Cartridge Alarm (התראת מחסנית) (Single (יחיד)*)

Staple Alarm (התראת סיכות) (Off (כבוי)*)

Hole Punch Alarm (התראת מחורר) (Off (כבוי)*)

הגדרת מספר הפעמים שבהן תישמע ההתראה כאשר מחסנית הטונר עומדת להתרוקן, מחסנית הסיכות ריקה, או שמכל המחורר מלא או חסר, בהתאמה.

הערה: האפשרויות Staple Alarm (התראת סיכות) ו-Hole Punch Alarm (התראת מחורר) מופיעות רק כשמותקנות אפשרויות הפלט.

Supplies (חומרים מתכלים)

Custom Supply Notifications (התראות על חומרים מתכלים בהתאמה אישית)

הגדרת היחידה שבה תשתמש המדפסת כדי להעריך את השימוש בחומרים מתכלים ולהפעיל הודעות מותאמות אישית כשנדרשת התערבות של המשתמש.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בשרת האינטרנט המובנה.

E-mail Alerts Setup (הגדרת התראות דוא"ל)

E-mail Setup (הגדרת דואר אלקטרוני)

Primary SMTP Gateway (שער SMTP ראשי)

Primary SMTP Gateway Port (יציאת שער SMTP ראשי) (25*)

Secondary SMTP Gateway (שער SMTP משני)

Secondary SMTP Gateway Port (יציאת שער SMTP משני) (25*)

SMTP Timeout (פסק זמן SMTP) (30 שניות*)

Reply Address (כתובת לתשובה)

Always use SMTP default Reply Address (השתמש תמיד בכתובת לתשובה שנקבעה כברירת מחדל ב-SMTP) (Off (כבוי)*)

Use SSL/TLS (שימוש ב-SSL/TLS) (Disabled (לא זמין)*

Require Trusted Certificate (דרוש אישור מהימן) (On (מופעל)*)

SMTP Server Authentication (אימות שרת SMTP)‏(No authentication required*) (לא נדרש אימות*)

Device-Initiated E-mail (דוא"ל המופעל על-ידי ההתקן) (None (ללא)*)

דוא"ל המופעל על-ידי המשתמש* (None (ללא)*)

Use Active Directory Device Credentials (השתמש באישורי התקן של Active Directory) (Off (כבוי)*)

Device Userid

Device Password

Kerberos 5 REALM

NTLM Domain

Disable “SMTP server not set up” error (השבתת שגיאת "שרת SMTP לא הוגדר") (Off (כבוי)*)

קבע את תצורת הגדרות הדוא"ל של המדפסת.

E-mail Alerts Setup (הגדרת התראות דוא"ל)

Setup E-mail Lists and Alerts (הגדרת רשימות והתראות דוא"ל)

E-mail List 1 (רשימת דוא"ל 1)

E-mail List 2 (רשימת דוא"ל 1)

E-mail Events (אירועי דוא"ל)

ציון כתובות הדוא"ל והפעלת אירועי התראה בדוא"ל.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק בשרת האינטרנט המובנה.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Jam Assist (סיוע בחסימה)

Off (כבוי)

On (פועל)*

הגדרת המדפסת להסיר עמודים ריקים או עמודים עם הדפסות חלקיות באופן אוטומטי לאחר חסימה נוקתה.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Continue (המשך אוטומטי)

Off (כבוי)

On (מופעל)* (5 seconds) ‏(90 שניות)

אפשר למדפסת להמשיך לעבד או להדפיס משימה באופן אוטומטי לאחר ניקוי מצבי מדפסת שמצריכים התערבות של משתמש.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Reboot when idle (אתחול מחדש במצב סרק)

Reboot always (אתחול מחדש תמיד)*

Reboot never (אתחול מחדש לעולם לא)

הגדרת המדפסת לביצוע אתחול מחדש כאשר מתרחשת שגיאה.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Max Auto Reboots (מקסימום אתחולים מחדש אוטומטיים)

1-20 (2*)

הגדר את מספר האתחולים מחדש האוטומטיים שהמדפסת יכולה לבצע.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Auto Reboot Window (חלון אתחול מחדש אוטומטי)

1-525600 שניות (720*)

הגדרת הזמן שיחלוף לפני שהמדפסת תבצע אתחול מחדש אוטומטי.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Auto Reboot Counter (מונה אתחול מחדש אוטומטי)

הצג מידע לקריאה בלבד על מונה האתחול מחדש.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Auto Reboot (אתחול מחדש אוטומטי)

Reset Auto Reboot Counter (איפוס מונה אתחול מחדש אוטומטי)

ביטול

Continue (המשך)

איפוס של Auto Reboot Counter (מונה אתחול מחדש אוטומטי).

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Display Short Paper Error (הצגת שגיאת נייר קצר)

On (מופעל)

Auto-clear (ניקוי אוטומטי)*

הגדרת המדפסת להציג הודעה כאשר מתרחשת שגיאת נייר קצר.

הערה: נייר קצר מתייחס לגודל הנייר שנטען.

Error Prevention (מניעת שגיאה)

Page Protect (הגנת עמוד)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת לעבד את העמוד כולו בזיכרון לפני הדפסתו.

Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן)

Jam Recovery (התאוששות מחסימה)

Off (כבוי)

On (מופעל)

Auto (אוטומטי)*

קביעה שהמדפסת תדפיס מחדש עמודים שנתקעו.

Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן)

Scanner Jam Recovery (התאוששות מחסימת סורק)

Job level (רמת משימה)

Page level (רמת עמוד)*

ציין כיצד להפעיל מחדש משימת סריקה לאחר פתרון בעיה של חסימת נייר.


Power Management (ניהול צריכת חשמל)

פריט בתפריט

תיאור

Sleep Mode Profile (פרופיל מצב שינה)

Print from Sleep Mode (הדפסה ממצב שינה)

Stay awake after printing (הישארות במצב ערות לאחר הדפסה)

Enter Sleep Mode after printing (כניסה למצב שינה לאחר הדפסה)*

הגדר את המדפסת כך שתישאר במצב מוכן או שתחזור למצב שינה לאחר הדפסה.

Timeouts (פסקי זמן)

Sleep Mode (מצב שינה)

1-120 דקות (15*)

להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תפעל במצב סרק לפני שתתחיל לפעול במצב שינה.

Timeouts (פסקי זמן)

Hibernate Timeout (פסק זמן של מנוחה)

Disabled (מנוטרל)

‎1 שעה

2 שעות

3 שעות

6 שעות

1 יום

2 ימים

‎3 days (‏3 ימים)*

1 שבוע

2 שבועות

‎1 month (חודש אחד)

הגדר את משך הזמן שיחלוף עד שהמדפסת תכבה.

Timeouts (פסקי זמן)

Hibernate Timeout on Connection (פסק זמן למצב מנוחה עם חיבור)

מנוחה

Do Not Hibernate (ללא מצב מנוחה)*

הגדר את Hibernate Timeout (זמן קצוב עד מנוחה) כך שהמדפסת תכבה כשקיים חיבור Ethernet פעיל.

מצבי צריכת חשמל מתוזמנים

Schedules (לוחות זמנים)

Add New Schedule (הוספת לוח זמנים חדש)

קביעת הזמן שבו המדפסת תיכנס למצב שינה או מנוחה.


Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)

פריט בתפריט

תיאור

Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark)

Supplies and Page Usage (שימוש בחומרים מתכלים ובעמודים)

Device Performance (ביצועי התקן)

None (ללא)*

שלח מידע על השימוש במדפסת וביצועיה אל Lexmark.

הערה: Information Send Time (שעת שליחת המידע) מופיעה רק כשאתה בוחר אחת מההגדרות תחת Information Sent to Lexmark (מידע שנשלח אל Lexmark), מלבד None (ללא).

Information Send Time (שעת שליחת המידע)

Start Time (שעת התחלה)

Stop Time (שעת סיום)


Accessibility (נגישות)

פריט בתפריט

תיאור

Duplicate Key Strike Interval (מרווח זמן בין הקשות כפולות על מקשים)

0-5 (0*)

מגדיר את מרווח הזמן, בשניות, שבו המדפסת תתעלם מהקשות כפולות על מקשים במקלדת המחוברת.

Key Repeat Initial Delay (עיכוב התחלתי של חזרה על מקשים)

0.25-5 (1*)

מגדיר את משך העיכוב ההתחלתי, בשניות, שיחלוף לפני שהקשה כפולה על מקשים תיחשב כהקשה חוזרת.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מקלדת מחוברת למדפסת.

Key Repeat Rate (קצב חזרה על מקשים)

0.5-30 (30*)

מגדיר את מספר הלחיצות בשנייה להקשה חוזרת.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר מקלדת מחוברת למדפסת.

Prolong Screen Timeout (הארכת פסק זמן של המסך)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מאפשר למשתמש להישאר באותו מיקום ולאפס את קוצב הזמן Screen Timeout (פסק זמן של המסך) כשתוקפו פג במקום לחזור למסך הבית.

Headphone Volume (עוצמת אוזניות)

1-10 (5*)

התאמת עוצמת הקול של האוזניות.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר אוזניות מחוברות למדפסת.

מאפשר הנחיה קולית כשמחוברות אוזניות

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מאפשר הנחיה קולית כשמחוברות אוזניות למדפסת.

Speak Passwords/PINs (אמירת סיסמאות/קודי PIN)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מגדיר את המדפסת להקריא בקול סיסמאות או קודי זיהוי אישיים.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר אוזניות או רמקול מחוברים למדפסת.

Speech Rate (קצב דיבור)

Very Slow (מאוד איטי)

Slow (איטי)

Normal (רגיל)*

Fast (מהיר)

Brže (מהיר יותר)

Very Fast (מהיר מאוד)

Rapid (מהיר)

Very Rapid (מהיר מאוד)

Fastest (הכי מהיר)

הגדרת קצב הדיבור של ההדרכה הקולית.

הערה: פריט תפריט זה מופיע רק כאשר אוזניות או רמקול מחוברים למדפסת.


Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן)

פריט בתפריט

תיאור

Restore Settings (שחזור הגדרות)

Restore all settings (שחזור כל ההגדרות)

Restore printer settings (שחזור הגדרות המדפסת)

Restore network settings (שחזור הגדרות הרשת)

Restore fax settings (שחזור הגדרות פקס)

Restore app settings (שחזור הגדרות יישום)

שחזור הגדרות ברירת מחדל של היצרן.


Maintenance (תחזוקה)

תפריט Configuration (תצורה)

פריט בתפריט

תיאור

תצורת USB

USB PnP

1*

2

שינוי מצב מנהל התקן ה-USB של המדפסת כדי לשפר את התאימות שלו למחשב אישי.

תצורת USB

USB Scan to Local (סריקת USB למקומי)

On (פועל)*

Off (כבוי)

קובע אם מנהל התקן USB נספר כהתקן USB פשוט (ממשק יחיד) או כהתקן USB מורכב (מספר ממשקים).

תצורת USB

מהירות USB

Full (מלא)

Auto (אוטומטי)*

הגדרה שיציאת ה-USB תפעל במהירות מלאה והשבתת יכולות המהירות הגבוהה שלה.

Tray Configuration (תצורת מגש)

Size Sensing (חישת גודל)

Tray [x] Sensing (חישת מגש [x]) ‏(On (מופעל)*)

Oficio/Folio Sensing (חישת Oficio/Folio) ‏(Folio*)

Statement/A5 Sensing (חישת Statement/A5) ‏(Sense Statement (חישת Statement)*)

Executive/B5 Sensing (חישת Executive/B5) (Sense Exec (חישת Exec)*)

הגדרת המגש לחישה אוטומטית של גודל הנייר שנטען בו.

Tray Configuration (תצורת מגש)

Tray Linking (קישור מגשים)

Automatic* (אוטומטי)

Off (כבוי)

הגדרת המדפסת לקשר את המגשים שהגדרות סוג הנייר וגודל הנייר שלהם זהות.

Tray Configuration (תצורת מגש)

הצגת הודעת הכנסת מגש

Off (כבוי)

Only for unknown sizes* (רק לגדלים לא ידועים)

תמיד

הצגת הודעה לבחירת גודל וסוג נייר לאחר הכנסת המגש.

Tray Configuration (תצורת מגש)

Paper Prompts (הנחיות נייר)

Auto (אוטומטי)*

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Paper (הזנת נייר ידנית)

הגדרת מקור הנייר שהמשתמש ימלא כאשר מופיעה הנחיה לטעון נייר.

הערה: כדי שתופיע האפשרות Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי), בתפריט Paper (נייר), שנה את ההגדרה של Configure MP (הגדרת MP) ל-Cassette (מחסנית).

Tray Configuration (תצורת מגש)

Envelope Prompts (הנחיות מעטפה)

Auto (אוטומטי)*

Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי)

Manual Envelope (הזנת מעטפה ידנית)

הגדרת מקור הנייר שהמשתמש ימלא כאשר מופיעה הנחיה לטעון מעטפה.

הערה: כדי שתופיע האפשרות Multipurpose Feeder (מזין רב-תכליתי), בתפריט Paper (נייר), שנה את ההגדרה של Configure MP (הגדרת MP) ל-Cassette (מחסנית).

Tray Configuration (תצורת מגש)

Action for Prompts (פעולה להנחיות)

Prompt user* (הנחה את המשתמש)

Continue (המשך)

Use Current (השתמש בנוכחי)

הגדרת המדפסת לזהות הנחיות החלפה הקשורות לנייר או למעטפה.

Reports (דוחות)

Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט)

Event Log (יומן אירועים)

Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)

נתוני בדיקת תקינות

הדפסת דוחות על הגדרות התפריט של המדפסת, מצבה ויומני אירועים.

Supply Usage And Counters (שימוש בחומרים מתכלים ומונים)

Clear Supply Usage History (ניקוי היסטוריית השימוש בחומרים מתכלים)

300K Maintenance Kit Reset (איפוס ערכת תחזוקה 300K)

Tiered Coverage Ranges (טווחי כיסוי בשכבות)

Large Media Adjustments (התאמות מדיה גדולה) (Off (כבוי)*)

ניקוי היסטוריית השימוש בחומרים מתכלים, איפוס מונה החלקים החדשים והחומרים המתכלים, התאמת הטווח לכמות כיסוי הצבע של הדף המודפס, וקביעה אם לפרסם בדוחות ערכי ספירות לחיצה.

Printer Emulations (אמולציות המדפסת)

PPDS Emulation (אמולציית PPDS)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת לזיהוי זרם נתונים PPDS ולשימוש בו.

Printer Emulations (אמולציות המדפסת)

PS Emulation (אמולציית PS)

Off (כבוי)

On (פועל)*

הגדרת המדפסת לזיהוי זרם נתונים PS ולשימוש בו.

Printer Emulations (אמולציות המדפסת)

Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות)

Page Timeout (זמן קצוב לדף)

0-60 (60*)

הגדר את הזמן הקצוב לדף במהלך האמולציה.

Printer Emulations (אמולציות המדפסת)

Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות)

Reset Emulator After Job (איפוס יוצר אמולציות לאחר משימה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

איפוס יוצר האמולציות לאחר משימת הדפסה.

Printer Emulations (אמולציות המדפסת)

Emulator Security (אבטחת יוצר אמולציות)

Disable Printer Message Access (השבתת גישה להודעות המדפסת)

Off (כבוי)

On (פועל)*

השבתת הגישה להודעות המדפסת במהלך האמולציה.

Fax Configuration (צורת פקס)

Fax Low Power Support (תמיכה בצריכת חשמל מצומצמת של פקס)

Disable Sleep (השבתת מצב שינה)

Permit Sleep (אפשור מצב שינה)

Auto (אוטומטי)*

הגדרת הפקס לכניסה למצב שינה בכל פעם שהמדפסת קובעת זאת.

Fax Configuration (צורת פקס)

Fax Storage Location (מקום אחסון פקס)

Disk (דיסק)*

NAND

קובע את מקום האחסון של כל הפקסים.

הערה: פריט זה בתפריט מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

Print Configuration (תצורת הדפסה)

Black Only Mode (מצב שחור בלבד)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הדפסת משימות שאינן משימות צילום מסמך בגווני אפור.

Print Configuration (תצורת הדפסה)

Color Trapping (לכידת צבע)

Off (כבוי)

1

2*

3

4

5

שיפור הפלט המודפס כדי לפצות על רישום שגוי במדפסת.

Print Configuration (תצורת הדפסה)

Font Sharpening (חידוד גופן)

0-150 (24*)

הגדרת ערך גודל נקודה של טקסט שמתחתיו משתמשים במסכים בעלי תדר גבוה בעת הדפסת נתוני גופן.

לדוגמה, אם הערך הוא 24, כל הגופנים שגודלם 24 נקודות ומטה ישתמשו במסכים בתדר גבוה.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Quiet Mode (מצב שקט)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת לפעולה ב-Quiet Mode (מצב שקט).

הערה: הפיכת הגדרה זו לזמינה מאטה את הביצועים הכוללים של המדפסת.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Safe Mode (מצב בטוח)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

הגדרת המדפסת לפעול במצב מיוחד, שבו היא מנסה להמשיך ולהציע את מידת הפונקציונליות המרבית האפשרית, למרות הבעיות שידוע עליהן.

לדוגמה, כאשר ההגדרה של האפשרות היא On (מופעל), ומנוע ההדפסה הדו-צדדית אינו פעיל, המדפסת מבצעת הדפסה חד-צדדית של המסמכים גם כאשר המשימה היא הגדרה דו-צדדית.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Minimum Copy Memory (זיכרון העתקה מינימלי)

‎80 MB*

‎100 MB

הגדרת הקצאת הזיכרון המינימלית לאחסון משימות הדפסה.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Clear Custom Status (ניקוי מצב מותאם אישית)

מחיקת מחרוזות שהוגדרו על-ידי המשתמש עבור ההודעות המותאמות אישית שמשמשות כ-Default (ברירת מחדל) או כ-Alternate (חלופה).

Device Operations (תפעול ההתקן)

Clear all remotely-installed messages (ניקוי כל ההודעות בהתקנה מרחוק)

מחיקת ההודעות שהותקנו מרחוק.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Automatically Display Error Screens (הצגה אוטומטית של מסכי שגיאה)

Off (כבוי)

On (פועל)*

הצגת הודעות שגיאה קיימות בצג אחרי שאין פעילות במסך הבית של המדפסת למשך פרק זמן השווה להגדרת Screen Timeout (זמן קצוב של המסך).

Device Operations (תפעול ההתקן)

Honor orientation on fast path copy (שמירה על הכיוון בהעתקה מהירה)

Off (כבוי)*

On (מופעל)

מתן אפשרות למדפסת להשתמש בהגדרת הכיוון שבתפריט Copy (העתקה) בעת שליחת משימות העתקה מהירות.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Automatic Image Stabilization (ייצוב תמונה אוטומטי)

On (פועל) (700)*

Off (כבוי)

הגדרת המדפסת להתאמה אוטומטית של איכות ההדפסה.

Device Operations (תפעול ההתקן)

Enable Optional Parallel Port (אפשר יציאה מקבילית אופציונלית)

On (מופעל)

Off (כבוי)*

איפשור פעולת היציאה המקבילית האופציונלית.

App Configuration (תצורת יישום)

LES Applications (יישומי LES)

Off (כבוי)

On (פועל)*

הפיכת יישומי Lexmark Embedded Solutions ‏(LES) לזמינים.

הערות:

  • כשהאפשרות המוגדרת היא On (מופעל), הגדרה זו אינה משפיעה על יישומים מובנים.
  • שינוי ההגדרה מוביל להפעלה מחדש של המדפסת.
Scanner Configuration (תצורת חיישן)

רישום ידני של הסורק

הדפס בדיקה מהירה

הדפסת עמוד מטרה לבדיקה מהירה.

הערה: ודא שמרווח השוליים בעמוד המטרה אחיד סביב המטרה. אם המרווח לא אחיד יידרש איפוס של שולי המדפסת.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

רישום ידני של הסורק

Front ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי קדמי)

Rear ADF Registration (רישום מזין מסמכים אוטומטי אחורי)

Flatbed Registration (רישום משטח סריקה)

רישום ידני של משטח הסריקה ומזין המסמכים האוטומטי לאחר החלפת מזין המסמכים האוטומטי, זכוכית הסורק או לוח הבקר.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

Reset Maintenance Counter (איפוס מונה תחזוקה)

איפוס המונה לאחר החלפת ערכת התחזוקה של מזין המסמכים האוטומטי.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

Edge Erase (מחיקת קצוות)

Flatbed Edge Erase (מחיקת קצוות משטח הסריקה) (3*)

ADF Edge Erase (מחיקת קצוות מזין המסמכים האוטומטי) (3*)

הגדרת הגודל, במילימטרים, של האזור שאינו מיועד להדפסה סביב משימת ההדפסה במזין המסמכים האוטומטי או במשטח הסריקה.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

Disable Scanner (הפיכת סורק ללא זמין)

Enabled* (זמין)

Disabled (מנוטרל)

ADF Disabled (מזין מסמכים אוטומטי לא זמין)

ביטול זמינות הסורק כאשר הוא אינו פועל כהלכה.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

סדר בתים ב-Tiff

CPU Endianness (סדר בתים ב-CPU)*

Little Endian (סדר בתים קטן)

Big Endian (סדר בתים גדול)

קביעת סדר הבתים של פלט סריקה בתבנית TIFF.

Scanner Configuration (תצורת חיישן)

Exact Tiff Rows Per Strip (שורות Tiff מדויקות בכל רצועה)

On (פועל)*

Off (כבוי)

הגדרת ערך התגית RowsPerStrip של פלט סריקה בתבנית TIFF.


מחיקת פריטים שאינם בשימוש

פריט בתפריט

תיאור

מחיקת פריטים שאינם בשימוש

Memory Last Sanitized (ניקוי זיכרון אחרון)

Hard Disk Last Sanitized (ניקוי אחרון של הדיסק הקשיח)

הצגת מידע על הזמן שבו הזיכרון או הדיסק הקשיח של המדפסת נוקו בפעם האחרונה.

הערה: הפריט Hard Disk Last Sanitized (ניקוי אחרון של הדיסק הקשיח) מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.

מחיקת פריטים שאינם בשימוש

Sanitize all information on nonvolatile memory (ניקוי כל המידע בזיכרון שאינו נדיף)

Erase all printer and network settings (מחיקת כל הגדרות המדפסת והרשת)

Erase all apps and app settings (מחיקת כל היישומים והגדרות היישומים)

Erase all shortcuts and shortcut settings (מחיקת כל קיצורי הדרך והגדרות קיצורי הדרך)

Sanitize all information on hard disk (ניקוי כל המידע בדיסק הקשיח)

Erase downloads (Erase all macros, fonts, PFOs, etc.) (מחיקת הורדות (מחיקת כל פקודות המאקרו, הגופנים, ה-PPO, וכו')

Erase buffered jobs (מחיקת עבודות במאגר)

Erase Held jobs (מחיקת עבודות מופסקות)

ניקוי כל המידע בזיכרון הלא נדיף והמידע בדיסק הקשיח.

הערה: הפריט Sanitize all information on hard disk (נקה את כל המידע בדיסק הקשיח) מופיע רק כשמותקן דיסק קשיח.


סמלים גלויים במסך הבית

Menu (תפריט)

תיאור

סמלים גלויים במסך הבית

העתקה

E-mail (דואר אלקטרוני)

Fax (פקס)

מצב/חומרים מכלים

Job Queue (תור משימות)

Change Language (החלפת שפה)

Shortcut Center

Address Book (פנקס כתובות)

Bookmarks (סימניות)

Held Jobs (משימות מוחזקות)

USB

FTP

Scan Profiles (פרופילי סריקה)

App Profiles (הוספת פרופילים)

Display Customization

Scan Center

Card Copy

ציון הסמלים שיופיעו במסך הבית.


About this Printer (אודות מדפסת זו)

פריט בתפריט

תיאור

Asset Tag (תגית הנכס)

תיאור המדפסת. האורך המרבי הוא 32 תווים.

Printer’s Location (מיקום המדפסת)

זיהוי מיקום המדפסת. האורך המרבי הוא 63 תווים.

פנה אל

התאמה אישית של שם המדפסת. האורך המרבי הוא 63 תווים.

Export Configuration File to USB (ייצוא קובץ הגדרות תצורה ל-USB)*

Export configuration files to a flash drive (ייצוא קובצי הגדרת תצורה לכונן הבזק).

Export Compressed Logs to USB (ייצוא קובצי יומן דחוסים ל-USB)*

ייצוא קובצי יומן דחוסים לכונן הבזק.

Send Logs (שליחת יומנים)

ביטול

שיגור

שליחת פרטי אבחון אל Lexmark.