תצורות המדפסת

הערה: הקפד להתקין את המדפסת על משטח שטוח, חזק ויציב

דגם בסיסי

דגם מדפסת בסיסית וחלקיה

1

מזין מסמכים אוטומטי (ADF)

2

לוח הבקרה

3

מזין רב-תכליתי

4

מגש סטנדרטי של 2x500 גיליונות

5

סל סטנדרטי


דגם שתצורתו הוגדרה

סמל אזהרה מסכנת נפילה זהירות—סכנת נפילה: התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.
דגם מדפסת שהוגדרה תצורתה וחלקיה

1

יחידת גימור סיכות

הערות:

  • אפשרות זו אינה נתמכת כאשר מותקנת יחידת גימור אחרת.
  • אפשרות זו נתמכת רק בחלק מדגמי המדפסת.

2

מגש אופציונלי של 3,000 גיליונות

הערה: אפשרות זו נתמכת רק אם מותקן מגש אופציונלי אחר.

3

מגש אופציונלי 2 x ‏500 גיליונות

4

מגש אופציונלי של 2500 גיליונות

5

יחידת הגימור

  • יחידת גימור סיכות, מחורר

  • יחידת גימור חוברות