הדפסת משימות חסויות ומשימות מופסקות אחרות

למשתמשי Windows

 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות), או Setup (הגדרות).

 3. לחץ על Print and Hold (הדפס והפסק).

 4. בחר Use Print and Hold (שימוש בהדפסה והפסק), ואז הקצה שם משתמש.

 5. בחר את סוג משימת ההדפסה (Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)).

  אם משימת ההדפסה חסויה, הזן קוד PIN בן ארבע ספרות.

 6. לחץ על אישור או הדפסה.

 7. ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.

למשתמשי Macintosh

 1. כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

  במקרה הצורך, לחץ על משולש הגילוי כדי לראות אפשרויות נוספות.

 2. בתפריט Print options (אפשרויות הדפסה) או Copies & Pages (עותקים ודפים), בחר באפשרות Job Routing (ניתוב משימות).

 3. בחר את סוג משימת ההדפסה (Confidential (חסויה), Repeat (חוזרת), Reserve (שמורה), או Verify (אימות)).

  אם משימת ההדפסה חסויה, הקצה שם משתמש וקוד PIN בן ארבע ספרות.

 4. לחץ על אישור או הדפסה.

 5. ממסך הבית של המדפסת, שחרר את משימת ההדפסה.