הדפסת יומן פקס

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Fax (פקס).

  2. גע ב-Fax Job Log (יומן משימות פקס) או Fax Call Log (יומן שיחות פקס).