הדפסה מכונן הבזק

 1. הכנס את כונן ההבזק.

  הערות:

 2. גע על הצג במסמך שברצונך להדפיס.

  קבע הגדרות הדפסה אחרות לפי הצורך.

 3. שלח את משימת ההדפסה.

  כדי להדפיס מסמך אחר גע באפשרות USB Drive (כונן USB).

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או פגיעה בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכונן ההבזק או במדפסת באזור המוצג כשמתבצעות פעילויות הדפסה, קריאה או כתיבה עם התקן הזיכרון.