הדפסת דף הגדרות התפריט

במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט).