הקטנה או הגדלה של עותקים

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית, נווט אל:

    Copy (העתקה) > Scale (קנה-מידה) > ציין ערך קנה מידה

    הערה: שינוי גודל המסמך המקורי או הפלט לאחר הגדרת קנה-המידה משחזר את ערך קנה המידה לאפשרות Auto (אוטומטי).
  3. העתק את המסמך.