החלפת חלקים או חומרים מתכלים

החלפת מחסנית טונר

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. פתח את אריזת מחסנית הטונר החדשה.

 4. נער את מחסנית הטונר שלוש פעמים.

 5. הכנס את מחסנית הטונר החדשה.

 6. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 7. נקה את עדשת ראש ההדפסה באמצעות מנקה ראש ההדפסה.

 8. הכנס את המנקה בחזרה למקומו.

 9. הכנס את בקבוק פסולת הטונר ואז סגור את הדלת.

החלפת יחידת פוטוקונדוקטור

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. הסר את יחידת הפוטוקונדוקטור.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: חלקים מסוימים של המדפסת ניזוקים בקלות כתוצאה מחשמל סטטי. לפני שתיגע בחלקים או ברכיבים באזור שבו סמל המציין רגישות לחשמל סטטי, גע במשטח מתכתי באזור המרוחק מהסמל.
 4. הוצא מהאריזה את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תאפשר חשיפה של יחידת הפוטוקונדקטור לאור ישיר למשך יותר מדקה. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.
 5. הכנס את יחידת הפוטוקונדוקטור החדשה.

 6. נקה את עדשת ראש ההדפסה באמצעות מנקה ראש ההדפסה.

 7. הכנס את המנקה בחזרה למקומו.

 8. הכנס את בקבוק פסולת הטונר ואז סגור את הדלת.

החלפת בקבוק פסולת הטונר

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את בקבוק פסולת הטונר המשומש.

 3. נקה את עדשת ראש ההדפסה באמצעות מנקה ראש ההדפסה.

 4. הכנס את המנקה בחזרה למקומו.

 5. הוצא את בקבוק פסולת הטונר החדש מאריזתו.

 6. הכנס את בקבוק פסולת הטונר החדש ואז סגור את הדלת.

החלפת גלגלת האיסוף, גלגלת ההזנה וגלגלת ההפרדה

גלגלות המדפסת מוצגות.

1

גלגלת איסוף

2

גלגלת הזנה

3

גלגלת הפרדה


 1. כבה את המדפסת.

 2. הסר את כל המגשים.

  • מגש רגיל

  • מגש אופציונלי של 2500 גיליונות

   הערות:

   • השתמש במברג שבדלת A.
   • כדי להסיר את המגש האופציונלי של 2x500 גיליונות, בצע את תהליך ההסרה של המגש הרגיל.
 3. פתח את דלת C.

  הערות:

  • ודא שהדלת אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.
  • אם מותקן מגש של 3,000 גיליונות, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.
  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 4. פתח את דלת D.

  הערות:

  • ניתן לגשת אל דלת D רק כאשר מותקן מגש אופציונלי של 2500 גיליונות או 2‏ x‏ 500 גיליונות.
  • אם מותקן מגש של 3,000 גיליונות, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.
 5. אתר את הגלגלות.

 6. הסר את הגלגלות.

 7. הכנס את הגלגלות החדשות עד שהן נכנסות למקומן בנקישה.

  הערה: ודא שאתה מכניס את הגלגלות למקומות המתאימים.
 8. סגור את דלתות D ו-C.

 9. הכנס את המגשים ואז הדלק את המדפסת.

החלפת רצועת ההעברה

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח את דלת C.

  הערות:

  • ודא שהדלת אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.
  • אם מותקן מגש של 3,000 גיליונות, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.
  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
 3. באמצעות המברג שבדלת A, הסר את מעצור הדלת.

 4. שחרר את הברגים שמאבטחים את רצועת ההעברה.

 5. הסר את מוביל הנייר.

 6. הסר את רצועת ההעברה.

 7. הוצא את רצועת ההעברה החדשה מאריזתה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק: אל תיגע ברצועת ההעברה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.
 8. הכנס את רצועת ההעברה החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 9. נקה את עדשת ראש ההדפסה באמצעות מנקה ראש ההדפסה.

 10. הכנס את מוביל הנייר.

 11. אבטח את רצועת ההעברה.

 12. חבר שוב את מעצור הדלת.

 13. סגור את הדלת ואז הדלק את המדפסת.

החלפת גלגלת ההעברה

 1. פתח את דלת C.

  הערות:

  • ודא שהדלת אינה פוגעת בכבל כלשהוא המחובר למדפסת.
  • אם מותקן מגש של 3,000 גיליונות, החלק את המגש ימינה כדי לפתוח את הדלת.
  סמל אזהרה ממשטח חם זהירות—משטח חם: פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.
  דלת C פתוחה.
 2. הסר את גלגלת ההעברה.

 3. הוצא את גלגלת ההעברה החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את גלגלת ההעברה החדשה עד שהיא נכנסת למקומה בנקישה.

 5. סגור את הדלת.

החלפת גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי

 1. כבה את המדפסת.

 2. הסר את רפידת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי

 3. הסר את גלגלת ההפרדה של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. הוצא את גלגלת ההפרדה החדשה מאריזתה.

 5. הכנס את גלגלת ההפרדה החדשה.

 6. הכנס את רפידת ההפרדה.

 7. הדלק את המדפסת.

החלפת גלגלות האיסוף וההזנה של מזין המסמכים האוטומטי

 1. כבה את המדפסת.

 2. פתח דלת B.

 3. הוצא את גלגלות האיסוף וההזנה של מזין המסמכים האוטומטי.

 4. הוצא את גלגלות האיסוף וההזנה החדשות מהאריזה.

 5. הכנס את גלגלות האיסוף וההזנה החדשות.

 6. סגור את הדלת ואז הדלק את המדפסת.

החלפת מחסנית הסיכות

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות

 1. הסט את יחידת גימור הסיכות.

 2. הסר את מחסנית הסיכות הריקה.

 3. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. הסט את יחידת הגימור בחזרה למקומה.

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור סיכות, מחורר

 1. פתח דלת H.

 2. הסר את מחסנית הסיכות.

 3. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. סגור את הדלת.

החלפת מחסנית הסיכות ביחידת גימור חוברות

 1. פתח את דלת H, לאחר מכן משוך החוצה את יוצר החוברות.

 2. הסר את מחסנית הסיכות.

 3. הוצא את מחסנית הסיכות החדשה מאריזתה.

 4. הכנס את מחסנית הסיכות החדשה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

 5. דחוף את יוצר החוברות בחזרה למקומו, לאחר מכן סגור את הדלת.