שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

  1. במסך הבית, גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Restore Factory Defaults (שחזור ברירות המחדל של היצרן).

  2. גע ב-Restore Settings (שחזור הגדרות) > בחר את ההגדרות שברצונך לשחזר > RESTORE (שחזר).

  3. התחל בהפעלה.