העתקת מספר עמודים על גיליון יחיד

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. במסך הבית גע ב-Copy (העתקה) > Pages per Side (עמודים על כל צד).

  3. התאם את ההגדרות.

  4. העתק את המסמך.