סריקה לכונן הבזק

  1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

  2. הכנס את כונן ההבזק.

  3. גע באפשרות Scan to USB (סרוק לכונן USB) והתאם את ההגדרות לפי הצורך.

    הערה: אם מסך כונן ה-USB לא מופיע, גע באפשרות USB Drive (כונן USB) במסך הבית.
  4. סרוק את המסמך.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק: למניעת אובדן נתונים או פגיעה בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכונן ההבזק או במדפסת באזור המוצג כשמתבצעות פעילויות הדפסה, קריאה או כתיבה עם התקן הזיכרון.