שיגור פקס

באמצעות לוח הבקרה

 1. טען מסמך מקור במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

 2. במסך הבית, גע באפשרות Fax (פקס) ולאחר מכן הזן את המידע הדרוש.

 3. קבע הגדרות פקס אחרות לפי הצורך.

 4. שגר את משימת הפקס.

באמצעות מחשב

הערה: ודא שמנהל ההתקן האוניברסלי של הפקס מותקן.
למשתמשי Windows
 1. כאשר מסמך פתוח, לחץ על File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על Properties (מאפיינים), Preferences (העדפות), Options (אפשרויות) או Setup (הגדרה).

 3. לחץ על Fax (פקס) > Enable fax (אפשר פקס), ולאחר מכן והזן את המספר של הנמען.

 4. קבע הגדרות פקס אחרות לפי הצורך.

 5. שגר את משימת הפקס.

למשתמשי Macintosh
 1. כשמסמך פתוח, בחר File (קובץ) > Print (הדפסה).

 2. בחר את המדפסת והזן את מספרו של הנמען.

 3. קבע הגדרות פקס אחרות לפי הצורך.

 4. שגר את משימת הפקס.