הגדרת Card Copy (העתקת תעודה)

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Apps (יישומים) > Card Copy (העתקת תעודה) > Configure (הגדרה).

    הערות:

  3. החל את השינויים

הערה: כדי לסרוק מספר תעודות נדרש כונן קשיח במדפסת.