הגדרת מכסות בהתקן

ייתכן שיידרשו לך זכויות מנהל מערכת כדי לגשת ליישום.

  1. פתח את דפדפן האינטרנט ולאחר מכן הקלד את כתובת ה-IP של המדפסת בשדה הכתובת.

    הערות:

  2. לחץ על Apps (יישומים) > Device Quotas (מכסות התקן) > Configure (הגדרה).

  3. במקטע חשבונות המשתמשים, הוסף או ערוך משתמש ואז הגדר מכסה למשתמש.

  4. החל את השינויים.

  5. הערה: לקבלת מידע כדיצד להגדיר את היישום ואת הגדרות האבטחה שלו, עיין במדריך למנהל המערכת על מכסות בהתקן.