הגדרת מרכז הסריקה

  1. במסך הבית, גע באפשרות Scan Center (מרכז הסריקה).

  2. בחר וצור יעד, ולאחר מכן קבע את הגדרות התצורה.

    הערות:

  3. החל את השינויים.