בעיות הזנת נייר

מעטפות נאטמות בעת הדפסה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. השתמש במעטפה שאוחסנה בסביבה יבשה.

  הערה: הדפסה על מעטפות עם תכולת לחות גבוהה עלולה לגרום לאטימתן.

 2. שלח את משימת ההדפסה.


האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. ודא שסוג הנייר המוגדר הוא Envelope (מעטפה).

  בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

 2. שלח את משימת ההדפסה.


האם המעטפה נאטמת בעת ההדפסה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


איסוף הדפסות אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Layout (פריסה) > Collate (איסוף)

 2. גע ב-On [1,2,1,2,1,2] (מופעל [1,2,1,2,1,2]).

 3. הדפס את המסמך.


האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. במסמך שאתה מנסה להדפיס, פתח את תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) ואז בחר באפשרות Collate (איסוף).

 2. הדפס את המסמך.


האם איסוף המסמך בוצע כהלכה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. הפחת את מספר העמודים להדפסה.

 2. הדפס את המסמך.


האם העמודים נאספו כראוי?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


קישור המגשים אינו פועל

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המגשים מכילים ניירות מגודל וסוג זהים.

 2. בדוק אם מובילי הנייר ממוקמים כהלכה.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. בלוח הבקרה גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר).

 2. הגדר את סוג וגודל הנייר כך שיתאימו לנייר שטעון במגשים המקושרים.

 3. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. ודא שההגדרה של Tray Linking (קישור מגשים) היא Automatic (אוטומטי). לקבלת מידע נוסף ראה קישור בין מגשים.

 2. הדפס את המסמך.


האם קישור המגשים פועל כנדרש?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.


בדוק את חיבור המגש

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

שלב 1

 1. הסר את המגש.

 2. בדוק אם הנייר נטען כהלכה.

  הערות:

  • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה.
  • ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים.
 3. הכנס את המגש.

 4. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

 2. הגדר את גודל וסוג הנייר הנכונים.

 3. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה: נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.


האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.


עמודים חסומים לא מודפסים מחדש

פעולה

Yes (כן)

No (לא)

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Notifications (התראות) > Jam Content Recovery (התאוששות מחסימת תוכן)

 2. בתפריט Jam Recovery (התאוששות מחסימה), בחר On (מופעל) או Auto (אוטומטי).

 3. הדפס את המסמך.


האם הדפים החסומים מודפסים שוב?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.