חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור החוברות

  1. פתח את דלת H, לאחר מכן משוך החוצה את יוצר החוברות.

  2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. הוצא את הסיכות הרופפות.

  4. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות עד שייכנס למקומו בנקישה.

  5. דחוף את יוצר החוברות בחזרה למקומו, לאחר מכן סגור את הדלת.