חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות

  1. הסט את יחידת גימור הסיכות.

  2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. הוצא את הסיכות הרופפות.

  4. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות עד שייכנס למקומו בנקישה.

  5. הסט את יחידת הגימור בחזרה למקומה.