חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות והמחורר

  1. פתח דלת H.

  2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. הוצא את הסיכות הרופפות.

  4. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות עד שייכנס למקומו בנקישה.

  5. סגור את הדלת.